Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 CG1 Capacidade para deseñar, desenvolver, implantar, xestionar e mellorar produtos e procesos nos distintos ámbitos industriais, por medio de técnicas analíticas, computacionais ou experimentais apropiadas.
  CG2 CG2 Capacidade para dirixir actividades relacionadas coa competencia CG1.
  CG3 CG3 Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas, que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías, e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
  CG4 CG4 Capacidade para resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
  CG5 CG5 Coñecementos para a realización de medicións, cálculos, valoracións, taxacións, peritaxes, estudos, informes, planes de labores e outros traballos análogos.
  CG6 CG6 Capacidade para o manexo de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
  CG7 CG7 Capacidade para analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas.
  CG8 CG8 Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade.
  CG9 CG9 Capacidade de organización e planificación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións.
  CG10 CG10 Capacidade para traballar nun medio multilingüe e multidisciplinar.
  CG11 CG11 Coñecemento, comprensión e capacidade para aplicar a lexislación relativa a instalacións industriais.
  CG12 CG12 Capacidade para a integración das competencias CG1 a CG11 nos traballos e proxectos relacionados coas Tecnoloxías Industriais.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  CE2 CE2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo, así como a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  CE3 CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
  CE4 CE4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica, e as súas aplicacións na enxeñaría.
  CE5 CE5 Capacidade para a visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
  CE6 CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE7 CE7 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
  CE8 CE8 Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
  CE9 CE9 Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese, o procesado e as propiedades dos materiais.
  CE10 CE10 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
  CE11 CE11 Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
  CE12 CE12 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
  CE13 CE13 Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
  CE14 CE14 Coñecemento e utilización dos principios da resistencia de materiais.
  CE15 CE15 Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
  CE16 CE16 Coñecementos básicos e aplicación de tecnoloxías ambientais e sustentabilidade.
  CE17 CE17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  CE18 CE18 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
  CE19 CE19 Coñecementos e capacidades para a aplicación da enxeñaría de materiais.
  CE20 CE20 Coñecemento aplicado de sistemas e procesos de fabricación, metroloxía e control de calidade.
  CE21 CE21 Coñecemento sobre sistemas eléctricos de potencia e as súas aplicacións.
  CE22 CE22 Coñecemento aplicado de electrotecnia.
  CE23 CE23 Coñecemento aplicado de instrumentación electrónica.
  CE24 CE24 Coñecementos de regulación automática e técnicas de control, e a súa aplicación á automatización industrial.
  CE25 CE25 Coñecemento aplicado dos fundamentos dos sistemas e máquinas fluidomecánicas.
  CE26 CE26 Coñecementos e capacidades para o cálculo, deseño e ensaio de máquinas.
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 CT1 Análise e síntese.
  CT2 CT2 Resolución de problemas.
  CT3 CT3 Comunicación oral e escrita de coñecementos na lingua propia.
  CT4 CT4 Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
  CT5 CT5 Xestión da información.
  CT6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
  CT7 CT7 Capacidade de organizar e planificar.
  CT8 CT8 Toma de decisións.
  CT9 CT9 Aplicar coñecementos.
  CT10 CT10 Aprendizaxe e traballo autónomos.
  CT11 CT11 Planificar cambios que melloren sistemas globais.
  CT12 CT12 Habilidades de investigación.
  CT13 CT13 Adaptación a novas situacións.
  CT14 CT14 Creatividade.
  CT15 CT15 Obxectivación, identificación e organización.
  CT16 CT16 Razoamento crítico.
  CT17 CT17 Traballo en equipo.
  CT18 CT18 Traballo nun contexto internacional.
  CT19 CT19 Relacións persoais.
  CT20 CT20 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  CT21 CT21 Liderado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000