Guia docente 2018_19
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
 Materias
  Resistencia de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio A) Valorarase a asistencia e participación activa en todas as clases prácticas do cuadrimestre, así como a entrega en tempo e forma de toda a documentación solicitada nas mesmas (informes, memorias de prácticas, etc.). A parte presencial correspondente a cada práctica realízase nunha data determinada, polo que non é posible recuperar as faltas de asistencia. Escusaranse aquelas prácticas nas que o alumno presente un xustificante oficial (médico, xulgado,...) debidas a razóns inevitables. Puntuarase co valor indicado, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 2.5 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
CT17
Aprendizaxe baseado en problemas *C) Probas escritas de avaliación do traballo individual realizado polo alumno. Será condición imprescindible a asistencia polo menos do 90% das prácticas do cuadrimestre para poder optar a cualificación neste apartado *C. A nota obtida no apartado A anterior afectará proporcionalmente á cualificación do apartado *C. O apartado *C, puntuarase cun valor máximo do 12.5% da nota total, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 12.5 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito nas datas establecidas polo centro 85 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>Valoración sobre o 100% do exame escrito para alumnos con renuncia a avaliación continua concedida oficialmente.</p><p>Avaliación
*contínua composta polos apartados A e *C. A nota de avaliación
continua (*NEC) sobre 10 puntos, obterase coa expresión seguinte:
*NEC = (0'25·A) + 1'25 (*C)·A&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ; onde A e C: 0-1</p><p>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un<br />comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o<br />alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso<br />académico será de suspenso (0.0).</p><p>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa.<br />O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación<br />da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:officedocumentsettings>
<o:allowpng/>
</o:officedocumentsettings>
</xml><p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:worddocument>
<w:view>Normal</w:view>
<w:zoom>0</w:zoom>
<w:trackmoves/>
<w:trackformatting/>
<w:hyphenationzone>21</w:hyphenationzone>
<w:punctuationkerning/>
<w:validateagainstschemas/>
<w:saveifxmlinvalid>false</w:saveifxmlinvalid>
<w:ignoremixedcontent>false</w:ignoremixedcontent>
<w:alwaysshowplaceholdertext>false</w:alwaysshowplaceholdertext>
<w:donotpromoteqf/>
<w:lidthemeother>ES</w:lidthemeother>
<w:lidthemeasian>X-NONE</w:lidthemeasian>
<w:lidthemecomplexscript>X-NONE</w:lidthemecomplexscript>
<w:compatibility>
<w:breakwrappedtables/>
<w:snaptogridincell/>
<w:wraptextwithpunct/>
<w:useasianbreakrules/>
<w:dontgrowautofit/>
<w:splitpgbreakandparamark/>
<w:enableopentypekerning/>
<w:dontflipmirrorindents/>
<w:overridetablestylehps/>
</w:compatibility>
<m:mathpr>
<m:mathfont m:val=&quot;Cambria Math&quot;/>
<m:brkbin m:val=&quot;before&quot;/>
<m:brkbinsub m:val=&quot;--&quot;/>
<m:smallfrac m:val=&quot;off&quot;/>
<m:dispdef/>
<m:lmargin m:val=&quot;0&quot;/>
<m:rmargin m:val=&quot;0&quot;/>
<m:defjc m:val=&quot;centerGroup&quot;/>
<m:wrapindent m:val=&quot;1440&quot;/>
<m:intlim m:val=&quot;subSup&quot;/>
<m:narylim m:val=&quot;undOvr&quot;/>
</m:mathpr></w:worddocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:latentstyles deflockedstate=&quot;false&quot; defunhidewhenused=&quot;false&quot;
defsemihidden=&quot;false&quot; defqformat=&quot;false&quot; defpriority=&quot;99&quot;
latentstylecount=&quot;371&quot;>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;0&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Normal&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;9&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;heading 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;toc 9&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footnote text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;header&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footer&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;index heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;35&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;caption&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;table of figures&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;envelope address&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;envelope return&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;footnote reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;line number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;page number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;endnote reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;endnote text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;table of authorities&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;macro&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;toa heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Bullet 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Number 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;10&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Title&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Closing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Signature&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;1&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;Default Paragraph Font&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;List Continue 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Message Header&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;11&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Subtitle&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Salutation&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Date&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text First Indent&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text First Indent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Note Heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Body Text Indent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Block Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Hyperlink&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;FollowedHyperlink&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;22&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Strong&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;20&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Document Map&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Plain Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;E-mail Signature&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Top of Form&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Bottom of Form&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal (Web)&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Acronym&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Address&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Cite&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Code&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Definition&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Keyboard&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Preformatted&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Sample&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Typewriter&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;HTML Variable&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Normal Table&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;annotation subject&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;No List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Outline List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Simple 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Classic 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Colorful 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Columns 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Grid 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 7&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table List 8&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table 3D effects 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Contemporary&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Elegant&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Professional&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Subtle 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Subtle 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Web 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Balloon Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; name=&quot;Table Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; unhidewhenused=&quot;true&quot;
name=&quot;Table Theme&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; name=&quot;Placeholder Text&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;1&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;No Spacing&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; semihidden=&quot;true&quot; name=&quot;Revision&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;34&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;List Paragraph&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;29&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Quote&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;30&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Quote&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;60&quot; name=&quot;Light Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;61&quot; name=&quot;Light List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;62&quot; name=&quot;Light Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;63&quot; name=&quot;Medium Shading 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;64&quot; name=&quot;Medium Shading 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;65&quot; name=&quot;Medium List 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;66&quot; name=&quot;Medium List 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;67&quot; name=&quot;Medium Grid 1 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;68&quot; name=&quot;Medium Grid 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;69&quot; name=&quot;Medium Grid 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;70&quot; name=&quot;Dark List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;71&quot; name=&quot;Colorful Shading Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;72&quot; name=&quot;Colorful List Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;73&quot; name=&quot;Colorful Grid Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;19&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Subtle Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;21&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Emphasis&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;31&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Subtle Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;32&quot; qformat=&quot;true&quot;
name=&quot;Intense Reference&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;33&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;Book Title&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;37&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; name=&quot;Bibliography&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;39&quot; semihidden=&quot;true&quot;
unhidewhenused=&quot;true&quot; qformat=&quot;true&quot; name=&quot;TOC Heading&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;41&quot; name=&quot;Plain Table 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;42&quot; name=&quot;Plain Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;43&quot; name=&quot;Plain Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;44&quot; name=&quot;Plain Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;45&quot; name=&quot;Plain Table 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;40&quot; name=&quot;Grid Table Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot; name=&quot;Grid Table 1 Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot; name=&quot;Grid Table 6 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot; name=&quot;Grid Table 7 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;Grid Table 1 Light Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;Grid Table 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;Grid Table 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;Grid Table 4 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;Grid Table 5 Dark Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;Grid Table 6 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;Grid Table 7 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot; name=&quot;List Table 1 Light&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot; name=&quot;List Table 6 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot; name=&quot;List Table 7 Colorful&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 1&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 2&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 3&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 4&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 5&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;46&quot;
name=&quot;List Table 1 Light Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;47&quot; name=&quot;List Table 2 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;48&quot; name=&quot;List Table 3 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;49&quot; name=&quot;List Table 4 Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;50&quot; name=&quot;List Table 5 Dark Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;51&quot;
name=&quot;List Table 6 Colorful Accent 6&quot;/>
<w:lsdexception locked=&quot;false&quot; priority=&quot;52&quot;
name=&quot;List Table 7 Colorful Accent 6&quot;/>
</w:latentstyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:&quot;Tabla normal&quot;;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:&quot;&quot;;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<p class=&quot;MsoNormal&quot;>Compromiso ético: Espérase que o alumno
presente un comportamento ético axeitado. No caso de detectar un comportamento
non ético (copia, plaxio, utilización de aparatos electrónicos non autorizados,
e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).</p><p class=&quot;MsoNormal&quot;>Non se permitirá a utilización de ningún
dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización
expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na
aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente
curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).</p> </body> </html> --></p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000