Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
 Materias
  Procesos e produtos biotecnolóxicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminarios Ao finalizar as sesións de seminarios o alumno deberá elaborar unha memoria que recolla os aspectos esenciais abordados durante as sesións, así como a conclusión do traballo pendente.
A cualificación final será a media das cualificaciones obtidas nos diferentes seminarios.
De acordo coa lexislación vixente, a cualificación final será numérica e estará comprendida entre 0 e 10.
10
CG4
CG6
CG10
CE21
CT1
CT5
CT9
CT14
CT15
CT16
CT17
Presentacións/exposicións Presentación e defensa dun breve traballo expositivo acerca de temáticas afíns ao tema da materia. A *cualificación final da proba será a media de puntuacións de rubrícalas realizadas polo docente e restos de compañeiros que opten pola avaliación continua.
De acordo coa lexislación vixente, a *cualificación obtida será numérica e estará comprendida entre 0 e 10.
15
CG6
CE19
CT1
CT5
CT9
CT10
CT14
CT15
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame final formado por cuestións relacionadas con todo o material posto a disposición do alumnado durante as clases de teoría e os seminarios
De acordo coa lexislación vixente, a *cualificación final será numérica e estará comprendida entre 0 e 10
60
CG3
CG4
CE19
CE21
CT2
CT9
CT10
CT16
Probas de resposta curta Exame parcial formado por cuestións relacionadas co exposto ata ese momento durante as clases de teoría e seminarios realizados.
De acordo coa lexislación vixente, a *cualificación destas probas será numérica e estará comprendida entre 0 e 10.
10
CG3
CG4
CE19
CE21
CT1
CT9
CT10
CT15
CT16
Informes/memorias de prácticas As prácticas avaliaranse de maneira continua. Os criterios de avaliación son: *i) Asistencia mínima do 80% *ii) Puntualidade *iii) Preparación previa das prácticas *iv) Aproveitamento das sesións Os enunciados das prácticas estarán a disposición dos alumnos con antelación. Os alumnos entregarán unha memoria de cada sesión. Esta memoria empregarase para xustificar asistencia e aproveitamento 5
CG3
CG6
CT1
CT2
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Establécese unha nota mínima de 4 sobre 10 nas metodoloxías de avaliación de seminario,Informes/memorias de prácticas e probas de resposta curta para que se poida computar cada unha delas na avaliación global da materia.

En calquera caso, establécese a obrigatoriedade de superar a proba de resposta longa para poder aprobar a materia computando o resto de notas obtidas (Obrigatoriedade de obter unha nota mínima no exame dun 5 sobre un máximo de 10 puntos).

Compromiso ético

Espérase
que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso
de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos
electrónicos non autorizados, por exemplo), considerarase
que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. En este caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso
(0.0).

Non se permitirá o emprego de ningún dispositivo electrónico durante as
probas de avaliación salvo autorización expresa. O introducir un
dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo
de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación
global será de suspenso (0.0)
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000