Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Química Industrial
 Materias
  Teoría de máquinas e mecanismos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Valorarase a asistencia e a participación do alumno nas prácticas de laboratorio e as memorias de práctica 20
CG3
CG4
CE13
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT16
CT17
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame final/parciais enfocados aos contidos correspondentes impartidos durante as clases de aula e laboratorio 80
CG3
CG4
CE13
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT16
CT17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p> A materia aprobásese se se obtén unha cualificación* igual ou maior que un 5 como nota final, da seguinte forma:<*ol><*li>A asistencia con aproveitamento ao Laboratorio/Aula informática, a cualificación das memorias entregadas en cada práctica e os traballos tutelados, terán unha valoración máxima de 2 puntos da nota final, esta cualificación conservarase na segunda convocatoria. Para poder ser avaliado neste apartado, a asistencia a prácticas é obrigatoria.<*li>Para os alumnos que o soliciten no prazo establecido(renuncia a avaliación continua), existirá un exame final de Laboratorio/Traballos tutelados en ambas as convocatorias cunha valoración máxima de 2 puntos.<*li>O exame final terá unha valoración máxima de 8 puntos da nota final.<*p>* Empregarase un sistema de cualificación numérica de 0 a 10 puntos segundo a lexislación vixente (RD 1125/2003 de 5 de setembro, BOE de 18 de setembro).<*p>Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. En o&*nbsp;
caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización
de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o alumno
non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a
*cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).<*div>Non
se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as
*probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un
dispositivo electrónico non autorizado na aula do exame será considerado
motivo de non superación da materia no presente curso académico e a
*cualificación global será de suspenso (0.0).<*br /><*br />
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000