Guia docente 2012_13
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 Competencias


Carácter A Código Competencias Específicas
  A1 CG 1. Coñecer e aplicar coñecementos de ciencias e tecnoloxías básicas á práctica da enxeñaría industrial.
  A2 CG 2. Posuír capacidade para deseñar, desenvolver, implantar, xestionar e mellorar produtos, sistemas e procesos nos distintos ámbitos industriais, empregando técnicas analíticas, computacionais ou experimentais apropiadas.
  A3 CG 3. Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas, que os capacite para a aprendizaxe de novos métodos e teorías e os dote de versatilidade para adaptarse a novas situacións.
  A4 CG 4. Capacidade de resolver problemas con iniciativa, toma de decisións, creatividade, razoamento crítico e de comunicar e transmitir coñecementos, habilidades e destrezas no campo da enxeñaría industrial.
  A5 CG 5. Coñecemento para a realización de medicións, cálculos, valoracións, estudos, informes, plans de labores e outros traballos análogos.
  A6 CG 6. Capacidade para o manexo de de especificacións, regulamentos e normas de obrigado cumprimento.
  A7 CG 7. Capacidade de analizar e valorar o impacto social e ambiental das solucións técnicas.
  A8 CG 8. Capacidade para aplicar os principios e métodos da calidade.
  A9 CG 9. Organización e planificación no ámbito da empresa, e outras institucións e organizacións de proxectos e equipos humanos.
  A10 CG 10. Capacidade para traballar nun entorno bilingüe (inglés-castelán).
  A11 CG 11. Coñecemento, compresión e capacidade para aplicar a lexislación no exercicio da profesión.
  A12 FB1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan presentarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
  A13 FB2 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo, así como a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
  A14 FB2a. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y campos y ondas y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
  A15 FB2b. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la termodinámica y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
  A16 FB3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
  A17 FB4 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica, e as súas aplicacións na enxeñaría.
  A18 FB5 Capacidade para a visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
  A19 FB6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa e marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  A20 RI1 Coñecementos de termodinámica aplicada e transmisión de calor. Principios básicos e a súa aplicación á resolución de problemas de enxeñaría.
  A21 RI2 Coñecementos dos principios básicos da mecánica de fluídos e a súa aplicación á resolución de problemas no campo da enxeñaría. Cálculo de tubaxes, canais e sistemas de fluídos.
  A22 RI3 Coñecementos dos fundamentos de ciencia, tecnoloxía e química de materiais. Comprender a relación entre a microestrutura, a síntese, o procesado e as propiedades dos materiais.
  A23 RI4 Coñecemento e utilización dos principios de teoría de circuítos e máquinas eléctricas.
  A24 RI5 Coñecementos dos fundamentos da electrónica.
  A25 RI6 Coñecementos sobre os fundamentos de automatismos e métodos de control.
  A26 RI7 Coñecemento dos principios de teoría de máquinas e mecanismos.
  A27 RI8 Coñecemento e utilización dos principios da resistencia de materiais.
  A28 RI9 Coñecementos básicos dos sistemas de produción e fabricación.
  A29 RI10 Coñecementos básicos e aplicación de tecnoloxías ambientais e sustentabilidade.
  A30 RI11 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
  A31 RI12 Coñecementos e capacidades para organizar e xestionar proxectos. Coñecer a estrutura organizativa e as funcións dunha oficina de proxectos.
  A32 IO1 Capacidade para analizar as necesidades dunha organización e os procesos e sistemas de información apropiados, utilizando para iso os métodos, ferramentas e normas adecuadas.
  A33 IO2 Coñecementos para realizar unha xestión formal dos sistemas de información e das comunicacións dunha organización.
  A34 IO3 Capacidade de planificar, organizar e mellorar a produción e a loxística nunha empresa industrial ou de servizos.
  A35 IO4 Capacidade para resolver problemas de sistemas organizativos, así como a súa correcta modelaxe e simulación. Coñecementos de diferentes técnicas de optimización para o cálculo da solución de modelos.
  A36 IO5 Coñecementos sobre os fundamentos da administración e dirección de empresas e os procesos de xestión.
  A37 IO6 Capacidade para organizar, planificar, controlar, supervisar e liderar equipos multidisciplinares.
  A38 IO7 Coñecementos sobre a xestión da calidade, seguridade e ambiente, así como as distintas metodoloxías de mellora.
  A39 IO8 Coñecementos sobre os fundamentos de financiamento e o investimento da empresa e das ferramentas específicas para a súa análise financeira.
  A40 IO9 Capacidade para detectar oportunidades de negocio e coñecer as bases para o desenvolvemento dun plan de negocio. Coñecementos para realizar unha análise de mercado a un produto/servizo e deseñar unha campaña de marketing.
  A41 IO10 Capacidade para realizar un diagnóstico do medio empresarial, sendo capaz, mediante a análise de mercados, de innovar produtos e fomentar a innovación das empresas.
  A42 TIE1 Coñecemento aplicado de electrotecnia.
  A43 TIE2 Coñecemento dos fundamentos e aplicacións da electrónica analóxica.
  A44 TIE5 Coñecemento aplicado de instrumentación electrónica.
  A45 TIE8 Coñecementos de regulación automática e técnicas de control e a súa aplicación á automatización industrial.
  A46 TM3 Coñecementos aplicados de enxeñaría térmica.
  A47 TM7 Coñecementos e capacidades para a aplicación da enxeñaría de materiais.
  A48 TM8 Coñecemento aplicado de sistemas e procesos de fabricación, metroloxía e control da calidade.
Carácter B Código Competencias Transversais
  B1 CT1 Análise e síntese.
  B2 CT2 Resolución de problemas.
  B3 CT3 Comunicación oral e escrita de coñecementos na lingua propia.
  B4 CT4 Comunicación oral e escrita de coñecementos en lingua estranxeira.
  B5 CT5 Xestión da información.
  B6 CT6 Aplicación da informática no ámbito de estudo.
  B7 CT7 Capacidade para organizar e planificar.
  B8 CT8 Toma de decisións.
  B9 CS1 Aplicar coñecementos.
  B10 CS2 Aprendizaxe e traballo autónomos.
  B11 CS3 Planificar cambios que melloren sistemas globais.
  B12 CS4 Habilidades de investigación.
  B13 CS5 Adaptación a novas situacións.
  B14 CS6 Creatividade.
  B15 CP1 Obxectivación, identificación e organización.
  B16 CP2 Razoamento crítico.
  B17 CP3 Traballo en equipo.
  B18 CP4 Traballo nun contexto internacional.
  B19 CP5 Relacións persoais.
  B20 CP6 Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia.
  B21 CP7 Liderado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000