Educational guide 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Grao en Enxeñaría en Organización Industrial
 Materias
  Ciencia e tecnoloxía dos materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia, participación e informes que se entregan periódicamente 2 CG3
CG6
CE9
CT1
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios No exame final incluiranse preguntas de resposta curta. O exame realizarase na data fixada polo centro. 40 CG3
CG4
CG6
CE9
CT1
CT9
CT10
Resolución de problemas e/ou exercicios Valorarase os exercicios suscitados ao longo do curso (25%).No exame final incluiranse exercicios similares (20%). 50 CG3
CG4
CG6
CE9
CT1
CT9
CT10
Traballo Suscitásense traballos ao longo do curso e indicaranse as directrices para a súa elaboración. 8 CG3
CG4
CG6
CE9
CT1
CT9
CT10
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación continuaA avaliación continua realizarase durante o
período de docencia da materia, de acordo cos criterios establecidos no
apartado anterior e corresponderá ao 30% da nota final. Para superar a materia
será necesario acadar unha puntuación mínima do 40% na proba realizada na data
previamente fixada polo centro, o que corresponde ao 70% da nota final.Os estudantes que non se beneficien da avaliación
continua (previa autorización da dirección da EEI) serán avaliados cun exame
final sobre os contidos de toda a materia, que será o 100% da nota.

Exame de xullo (segunda
edición)No exame de xullo terase en conta a avaliación
continua (válida só no curso académico 2019-20). O exame terá as mesmas
características que o anterior e realizarase na data previamente establecida
polo centro.Os estudantes que desexen renunciar á avaliación
continua serán avaliados cun exame final sobre o contido de toda a materia
(teoría + práctica) que será o 100% da nota.

Exame extraordinarioExame dos contidos de toda a materia (teoría +
práctica) que será o 100% da nota. Para superala materia é necesario polo menos
acadar 5 puntos.

Compromiso ético:Espérase que o alumno teña un comportamento ético
adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, uso de
dispositivos electrónicos non autorizados, etc.), considerarase que o alumno
non cumpre os requisitos necesarios para aprobar a materia. Nese caso a nota
global do presente curso académico será de suspenso (0,0).Non se permitirá o uso de ningún dispositivo
electrónico durante as probas de avaliación, salvo autorización expresa. O
feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na sala de exames
será considerado un motivo para non superar a materia neste curso académico e a
puntuación global será de suspenso (0,0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000