Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Enxeñaría de control I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio avaliaranse de forma continua (sesión a sesión) cunha puntuación de 0 a 10 cada unha.

Os criterios de avaliación son:
- Asistencia mínima do 90%.
- Puntualidade.
- Preparación previa da práctica.
- Actitude e aproveitamento da sesión.
- Cumprimento dos obxectivos fixados.
20 CG3
CE25
CE26
CE29
CT6
CT9
CT16
CT20
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame final: Consistirá en unha proba escrita, con unha puntuación de 0 a 10 puntos, de carácter individual e presencial, que se realizará a o finalizar o cuatrimestre, en os horarios oficiais establecidos por a dirección de o centro. 80 CG3
CE25
CE26
CE29
CT9
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p> - Débense superar ambas as partes (exame final e prácticas) para aprobar a materia, obténdose entón a nota total segundo a porcentaxe indicada anteriormente. No caso de non superar algunha das partes, aplicarase un escalado ás notas parciais, de forma que a nota total non supere o 4,5
- Se o alumno non aproba as prácticas en avaliación continua ao longo do cuadrimestre, non poderá aprobar a materia na primeira convocatoria do curso. Na segunda convocatoria, poderá presentarse a un único exame de prácticas de laboratorio que lle permitiría, en caso de superalo, aprobar as prácticas, e con iso ter opcións de aprobar a materia.
- Para a consideración de &*quot;presentados&*quot; ou &*quot;non presentados&*quot; só se terá en conta a participación no exame final.
- Na segunda convocatoria do mesmo curso, o alumnado deberá examinarse das partes non superadas na primeira convocatoria, cos mesmos criterios que nela.
</*p><*p>Compromiso ético: Espérase
que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar
un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos
non autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no
presente curso académico será de suspenso (0.0).</*p>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000