Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática
 Materias
  Enxeñaría de control I
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo *COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen/* Metodoloxías docentes que se modifican

As metodoloxías docentes impartiranse, de ser necesario, adecuándoas aos medios *telemáticos que se poñan a disposición do profesorado sempre que estes cumpran as normativas xerais de protección de datos, dereito á imaxe e dereitos sobre a propiedade intelectual. Ademais facilitarase documentación a través de *FAITIC e outras plataformas, correo electrónico, etc.

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (*tutorías)
Sempre que sexa posible garantir as medidas sanitarias, desenvolveranse de forma presencial. En caso contrario, desenvolveranse vía *telemática (e-mail ou outros). En ambos os escenarios, sempre respectando os horarios de *tutorías previamente estipulados.

* Modificacións (si proceden) dos contidos a impartir
Por causas de forza de maior, poderán modificarse de ser necesario os contidos a impartir, sempre respectando de forma rigorosa os contidos básicos que permitan a adquisición das competencias da materia.

* Bibliografía adicional para facilitar o auto-aprendizaxe
Contemplarase a necesidade/conveniencia de incorporar documentación a través de *FAITIC e outras plataformas, correo electrónico, etc.

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===

* Probas xa realizadas
Prácticas de laboratorio presenciais: Mantense o peso estipulado de cada sesión (2%) sobre a nota final da materia

* Probas pendentes que se manteñen
Prácticas de laboratorio: realización *telemática. Mantense o peso estipulado de cada sesión (2%) sobre a nota final da materia.

* Probas que se modifican
[Proba anterior] => [Proba nova]
Exame final presencial (80% nota final da materia) => Exame final non presencial (80% nota final da materia), proba en liña en tempo limitado a través de ferramentas de *FAITIC, con control de acceso.

* Novas probas

* Información adicional
Prácticas de laboratorio. As PRÁCTICAS DE LABORATORIO avaliaranse de forma continua cunha puntuación de 0 a 10 cada unha. Corresponderá ao 20% da nota final da materia:
1.PRÁCTICAS PRESENCIAIS - Cada práctica 2% da nota final da materia, se procede. Os criterios de avaliación son: - Asistencia mínima do total de sesións menos unha. - Puntualidade. - Preparación previa da práctica. - Entrega de exercicios solicitados. - Actitude e aproveitamento da sesión. - Cumprimento dos obxectivos fixados.
2. PRÁCTICAS NON PRESENCIAIS -Cada práctica 2% da nota final da materia, se procede. Os criterios de avaliación son: - Realización *telemática. - Asistencia mínima do total de sesións.- Puntualidade. - Preparación previa da práctica. - Entrega de exercicios solicitados. - Actitude e aproveitamento da sesión. - Cumprimento dos obxectivos fixados.
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame final: Consistirá nunha proba final escrita, cunha puntuación de 0 a 10 puntos, de carácter individual en liña en tempo limitado a través de ferramentas de *FAITIC, con control de acceso, que se realizará ao finalizar o cuadrimestre, nos horarios oficiais establecidos pola dirección do centro. Corresponderá ao 80% da nota final da materia.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000