Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría Industrial
Grao en Enxeñaría Eléctrica
 Materias
  Resistencia de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio A) Valorarase a asistencia e participación activa en todas as clases prácticas do cuadrimestre, así como a entrega en tempo e forma de toda a documentación solicitada nas mesmas (informes, memorias de prácticas, etc.). A parte presencial correspondente a cada práctica realízase nunha data determinada, polo que non é posible recuperar as faltas de asistencia. Escusaranse aquelas prácticas nas que o alumno presente un xustificante oficial (médico, xulgado,...) debidas a razóns inevitables. Puntuarase co valor indicado, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 2.5 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
CT17
Aprendizaxe baseado en proxectos *C) Probas escritas de avaliación do traballo individual realizado polo alumno. Será condición imprescindible a asistencia polo menos do 90% das prácticas do cuadrimestre para poder optar a cualificación neste apartado *C. A nota obtida no apartado A anterior afectará proporcionalmente á cualificación do apartado *C. O apartado *C, puntuarase cun valor máximo do 12.5% da nota total, a condición de que se alcance como mínimo o 45% da cualificación posible no exame final. (Ver apartado seguinte: 'Outros comentarios') 12.5 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
Exame de preguntas de desenvolvemento Exame escrito nas datas establecidas polo centro 85 CG3
CG4
CE14
CT1
CT2
CT9
CT10
CT16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Valoración sobre o 100% do exame escrito para alumnos con renuncia á avaliación continua concedida oficialmente.

Evaluación contínua compuesta polos apartados A e C. A nota de avaliación continua (NAC) sobre 10 puntos, obterase coa expresión seguinte: NEC = (0'25·A) + 1'25 (C)·A           ; donde A e C: 0-1

Compromiso ético: espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar ao comportamento pouco ético (copia, plaxio, uso de dispositivos electrónicos non autorizados e outros) consideran que o alumno non cumpre os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global neste curso académico será suspenso (0,0).

Non se permitirá o uso de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación a non ser que estea expresamente autorizado. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na sala de exames considerarase un motivo para non aprobar a materia neste curso académico e a cualificación global será suspenso (0,0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000