Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 N/A
  CB2 N/A
  CB3 N/A
  CB4 N/A
  CB5 N/A
  CB6 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Desarrollo de competencias intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas en el trabajo académico y profesional.
  CG2 Conocer la Tecnología Eléctrica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamiento de energías renovables
  CG3 Conocer la Tecnología Térmica aplicada a instalaciones industriales, de generación de energía eléctrica y aprovechamientos de energías renovables.
  CG4 Identificar las características de la generación eléctrica española
  CG5 Identificar las características y componentes de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables
  CG6 Saber aplicar las políticas de ahorro y eficiencia energética.
  CG7 Saber aplicar la normativa y reglamentación específicas relativas a las instalaciones de energías renovables y cogeneración.
  CG8 Saber aplicar la normativa sobre impacto ambiental relacionado con el sector energético e industrial
  CG9 Capacidad para analizar e implantar tecnologías emergentes en el ámbito de la energía y el medioambiente
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Saber realizar proyectos de las instalaciones térmicas y eléctricas típicas de una industrial o de un aprovechamiento energético
  CE2 Saber interpretar los efectos de la aplicación de políticas energéticas y medioambientales
  CE3 Saber realizar proyectos de Parques Eólicos
  CE4 Saber realizar proyectos de Sistemas Eólicos aislados de red
  CE5 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Térmicas
  CE6 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas conectadas a red
  CE7 Saber realizar proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas aisladas de red
  CE8 Saber realizar proyectos de Instalaciones Geotérmicas
  CE9 Identificar y saber calcular aplicaciones de las tecnologías de Células de Combustible y de la tecnología del hidrógeno
  CE10 Identificar las características y tecnologías del almacenamiento de energía y sus aplicaciones
  CE11 Saber realizar proyectos de Instalaciones de Biomasa
  CE12 Saber realizar proyectos de Instalaciones de Cogeneración
  CE13 Saber realizar estudios de Viabilidad de Instalaciones de Energías Renovables
  CE14 Saber implantar en la Empresa políticas de sustitución, ahorro y eficiencia energética
  CE15 Saber realizar auditorías energéticas
  CE16 Saber realizar auditorías medioambientales
  CE17 Identificar características, infraestructuras y marco normativo del el sector energético español
  CE18 Coñocer as tecnoloxías de xeración marinas
  CE19 Coñocer as tecnoloxías convencionais e emerxentes no ámbito da enerxía
  CE20 Capacidade para integrar as competencias específicas da 1 á 19 nos traballos e proxecto relacionados co sector enerxético e medioambiental
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Desarrollo de pensamiento crítico.
  CT2 Capacidad para realizar una investigación independiente
  CT3 Capacidad de realizar un trabajo interdisciplinario
  CT4 Desarrollo de técnicas de trabajo avanzado en grupo y capacidad de liderazgo
  CT5 Capacidad en el uso de tecnologías y la gestión de la información
  CT6 Capacidad de organización y planificación
  CT7 Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo
  CT8 Iniciativa y espíritu emprendedor
  CT9 Motivación por la calidad.
  CT10 Sensibilidad por temas medio ambientales.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000