Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Xestión e Tecnoloxía de Estruturas e Instalacións
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1 Capacidad para la redacción, dirección y desarrollo de proyectos en el ámbito de la construcción
  B2 Conocimiento en materias tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
  B3 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas
  B4 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, estudios, informes y otros trabajos análogos
  B5 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
  B6 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas
  B7 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad
  B8 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones
Choose C Code Skill
  C1
  C2
  C3
  C4
  C5
  C6
  C7
  C8
Choose D Code Competences
  D1
  D2
  D3
  D4
  D5
  D6
  D7 Xestión do tempo e organización de tarefas
  D8
  D9
  D10
  D11
  D12 Traballo interdisciplinario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000