Guia docente 2022_23
Escuela de Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Tecnoloxía Láser Aplicada á Produción Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas de desenvolvemento O exame constará de cinco preguntas de igual valor. Catro delas corresponderán os contidos de teoría e a quinta os contidos vistos nas clases de prácticas de laboratorio. 70 CB1
CB3
CE13
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas A avaliación das prácticas de laboratorio levarase a cabo mediante a calificación dos correspondentes informes de prácticas. 20 CB1
CB3
CB5
CE3
CE13
Resolución de problemas e/ou exercicios Durante o curso levarase a cabo unha proba de seguimento da materia que constará de duas preguntas de igual valor. 10 CB1
CB3
CE13
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Se algún alumno renunciase oficialmente á avaliación continua que se leva a cabo mediante a proba de seguimento da
materia, a nota final establecerase do seguinte xeito: (0.8 x Nota exame) + (0.2 x nota prácticas).
Para aprobar á materia é imprescindible realizar as prácticas de laboratorio.
Para aprobar á materia é imprescindible asistir o 75% das clases de teoría (sesión maxistral).
Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) consideraráse que o
alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. En este caso a calificación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as pruebas de avaliación salvo autorización expresa.
O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de examen será considerado motivo de non
superación da materia no presente curso académico e a calificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000