Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Instalacións e Innovación Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Estudo de casos/análisis de situacións Exposición en inglés por parte de alumno do proxecto realizado. 70 CB2
CB3
CE1
CE5
CE7
CE8
CE27
CE31
CT1
CT3
CT4
CT7
CT11
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Os proxectos seleccionados poderán optar a unha segunda fase de realización na cal se disporá de material adicional para levar a cabo unha *implementación práctica de todo ou algunha parte do proxecto presentado. 30
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
- Na 2ª convocatoria do mesmo curso o alumno deberá examinarse das partes non superadas na 1ª convocatoria.
- Deberase superar a primeira parte (Exposición oral) para aprobar a materia.
- Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. En caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros), considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no presente curso académico será de suspenso (0.0).
- Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso (0.0).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000