Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Instalacións Eléctricas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Lección maxistral en aula 70 CE1
CE12
CE17
Resolución de problemas Desenvolvemento de problemas 30 CE1
CE12
CE17
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*p><*strong>Avaliación Continua (*EC, 30%)<*p>

Salvo que non haxa tempo, ao longo do cuadrimestre haberá un exame de cada
un dos capítulos vistos en clase (Teoría+Práctica).<*p><*strong>Exame Final (EF, 70%)<*p><*strong>-Sesión Maxistral (40%)<*p>No Exame Final (EF_*SM) haberá un bloque de preguntas correspondente a cada
un dos capítulos vistos en clase (Teoría+Prácticas)<*p>

-Resolución de problemas e/ou exercicios (30%)<*p>No Exame Final (EF_*RP) haberá varios problemas correspondentes aos
capítulos vistos en clase (Teoría+Prácticas)<*p><*strong>Nota Final:<*p>

A Nota Final (*NF) obterase aplicando a seguinte formula:<*p>*NF=(*NEC+*NEF_*SM)+*NEF_*RP<*p>

Para aprobar a materia, téñense que cumprir simultaneamente as 3
condicións seguintes:<*p>1.- Que *NF&*gt;=5.0 puntos sobre 10.<*p>2.- Que (*NEC+*NEF_*SM)&*nbsp;de cada capítulo, sexa como mínimo igual a 2.1
puntos sobre 7.<*p>3.- Que *NEF_*RP sexa&*nbsp;&*nbsp;como mínimo igual a 1.0 puntos sobre 3.&*nbsp;<*p>&*nbsp;<*p>

(*NF: Nota Final, *NEC: Nota Avaliación Continua, *NEF_*SM: Nota Exame Final
Sesión Maxistral, *NEF_*RP: Nota Exame Final Resolución Problemas)<*p>&*nbsp;<*p><*strong>Datas Exames:<*p>

A data dos exames de *EC fíxaos o profesor.<*p>

A data do EF fíxao a dirección da Escola.&*nbsp;<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>Compromiso ético:&*nbsp;<*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>Espérase que o alumno presente un comportamento ético
adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio,
utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que
o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste
caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso
(0.0). <*p *class=&*quot;*MsoNormal&*quot;>Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico durante
as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de introducir un
dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será considerado
motivo de non superación da materia no presente curso académico e a
cualificación global será de suspenso (0.0).&*nbsp;
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000