Guia docente 2020_21
Escuela de Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Xestión da Calidade, a Seguridade e o Medio Ambiente
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Realización e presentación dun traballo práctico relacionado cos contidos da materia 15
Resolución de problemas e/ou exercicios Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen exercicios ou casos prácticos. Os alumnos deben resolver ou desenvolver os exercicios ou casos en base aos coñecementos que teñen sobre a materia. 34 CB3
CE4
CE25
Exame de preguntas obxectivas Proba tipo test e/ou de preguntas curtas sobre aspectos concretos dos contidos da materia. Os alunos/as deben responder de maneira directa e breve en base aos coñecementos que teñen sobre a materia. 51 CB3
CE4
CE25
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Avaliación
continua

Para superar a materia por avaliación continua, o aluno/a
deberá superar as prácticas, un traballo práctico individual ou en grupo, e o
exame final.

Para superar as prácticas, o aluno/a deberá asistir, e
presentar as memorias correspondentes, a aquelas prácticas que sexan
consideradas obrigatorias polo profesorado ao longo do curso. As memorias
presentadas deberán reunir a calidade suficiente a xuízo do profesorado para
poder superar as prácticas. No caso de falta de asistencia ás prácticas
obrigatorias, o aluno/a deberá presentar igualmente as memorias
correspondentes, e ademáis elaborar e aprobar un traballo compensatorio
relacionado con cada práctica á que no asistira, indicado polo profesor/a correspondente.

Ademáis, o aluno/a deberá elaborar de forma individual ou en grupo
(o número de persoas será indicado polo profesorado), e expoñer ao final do curso,
un traballo práctico, que será plantexado polo profesor/a correspondente ao comenzo do curso. En caso de aprobar este traballo, a nota obtida suporá
un 15% da calificación total.

O aluno/a que teña pendente o traballo práctico da materia,
poderá recuperalo unicamente na convocatoria de xuño.

Ademáis, o aluno/a deberá superar o exame final da
materia, cunha parte teórica (60% da nota), composta por un test e/ou preguntas de resposta curta, e outra práctica (exercicios,
40% da nota).

Previamente ao exame final farase unha proba de seguemento,
cara á metade do curso, que será liberatoria, da materia incluida nela,
para o exame final. Esta proba terá unha parte teórica (60% da
nota), composta por un test e preguntas de resposta curta, e outra práctica (exercicios, 40% da nota)

Convocatorias oficiais

O aluno/a terá que presentarse a un exame final, cunha
parte teórica (60% da nota), composta por un test e preguntas de resposta curta, e outra práctica (exercicios, 40% da nota).

O aluno/a que teña superadas as prácticas e o traballo, e que teña superada a proba de seguemento intermedia, fará unha proba reducida
correspondente á materia restante, cunha parte teórica (60% da nota) e outra práctica (exercicios, 40% da nota).

O aluno/a que teña superadas as prácticas e o traballo, e non teña superada a proba de seguemento intermedia, fará unha proba reducida correspondente a
todo o contido da materia, cunha parte teórica (60% da nota) e outra
práctica (exercicios, 40% da nota). 

O aluno/a que non supere as prácticas e/ou non presente o traballo
da materia, fará unha proba con valor do 100% da nota (60% para a parte teórica e 40% para a parte práctica), con independencia de que teña
superada ou non a proba de seguemento intermedia no seu momento.

Aclaracións

A calificación final calcularase a partires das notas das distintas
probas, tendo en conta a ponderación destas:

·        Probas: 85% da calificación final.

·        Traballo práctico:
15% da calificación final.

Dentro de cada proba:

·        Parte teórica: 60%

·        Parte práctica
(exercicios): 40%

De calquer xeito, para superar a materia é condición necesaria
superar tódalas partes sen que ningunha das notas sexa inferior a 4 (nota
mínima para compensar) e ter unha media de aprobado (nota igual ou superior a
5). Nos casos en que a nota media sexa igual ou superior a 5 pero nalgunha das partes non se acade o valor mínimo de 4, a calificación final será de
suspenso.

A xeito de exemplo, un aluno/a que obteña as seguintes
calificacións: 8 e 3, estaría suspenso, aínda que a nota media da un valor
superior a 5, xa que ten unha nota inferior a 4 nunha das partes. Nestes casos, a nota que se reflectirá na acta será "suspenso
(4,0)".

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo electrónico
durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O feito de
introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula de exame será
considerado motivo de non superación da materia no presente curso
académico e a calificación global será de “suspenso (0,0)”.

Compromiso ético

Espérase que o aluno/a presente un comportamento ético
axeitado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia, plaxio,
utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que o aluno/a non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a calificación global no presente curso académico será de
“suspenso (0,0)”.

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000