Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Robótica e Sistemas de Percepción
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Valorarase a asistencia e participación activa nas clases de aula. 4
Prácticas de laboratorio Valorarase a asistencia e participación activa nas prácticas de laboratorio así como a consecución dos obxectivos expostos. 3
Prácticas en aulas informáticas Valorarase a asistencia e participación activa nas prácticas de aula informática así como a consecución dos obxectivos expostos. 3
Traballo Proporanse traballos para subir nota.
Os traballos poderán ser proxectos de simulación, ou exercicios de programación dos robots industriais existentes no *Dpto.
30
Resolución de problemas e/ou exercicios Ao final de cada sesión maxistral realízase unha pequena proba de resposta curta para valorar o grao de asimilación dos coñecementos presentados na mesma. 60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

En xeral, a avaliación será continua. Aqueles alumnos que non superen a materia, mediante avaliación contínua e realización de traballos, deberán presentarse a un exame final. O exame final poderá incluír non só contidos conceptuais, senón tamén resolución de exercicios e problemas así como cuestións relacionadas coas prácticas de laboratorio.


Espérase que o
alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar
un comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos
electrónicos non autorizados, e outros) considerarase que
o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a
materia. Neste caso a cualificación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000