Educational guide 2022_23
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Automatización e Control Industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Asistencia e participación activa nas prácticas de laboratorio 10 CE7
CE19
CT1
CT9
Lección maxistral Asistencia e participación activa nas clases de teoría 0 CE7
CE19
CT1
CT9
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Entrega de memorias de prácticas seleccionadas. Valoraranse xunto coa asistencia e participación nas prácticas 10 CE7
CE19
CT1
CT9
Exame de preguntas obxectivas Exame con parte de teoría, consistente en preguntas breves ou tipo test, e parte de problemas.
Duración non superior a 2.5 horas
40 CE7
CE19
CT1
Presentación Presentación oral dun traballo realizado en grupo, relacionado coa temática da materia. 40 CE7
CE19
CT1
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Realizaranse os exames oficiais nas datas establecidas polo centro. Cada exame constará de dous partes independentes: a primeira correspondente á parte de Control e a segunda correspondente á parte de Automatización Industrial, ambas as co mesmo peso na nota final. Cunha cualificación igual ou superior a 4 (sobre 10) considéranse compensables. En caso de aprobar só una das partes, a súa nota se garda ata a convocatoria extraordinaria do mesmo curso. Dentro de cada parte, poderase establecer requisitos de cualificacións mínimas.

Os criterios de valoración serán específicos de cada proba.

A cualificación global será unha suma ponderada das notas de exame xunto coas prácticas de laboratorio –que se consideran obrigatorias– e traballos opcionais para subir nota. Os alumnos que non superasen as prácticas en avaliación continua, poderán realizar un exame de prácticas.

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un comportamento non ético (copia,plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizado, e outros) considérase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no actual curso académico será de suspenso (0.0).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000