Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Construción, Urbanismo e Infraestruturas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Aprendizaxe baseado en proxectos O profesor poderá propor traballos e proxectos a desenvolver polos alumnos 20 CE1
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE28
CE29
Resolución de problemas e/ou exercicios Exponse unha serie de preguntas curtas e/ou exercicios prácticos a contestar o alumno 80 CE1
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE28
CE29
CT3
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Compromiso ético: Espérase que o alumno
presente un comportamento ético adecuado. No caso de detectar un
comportamento non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non
autorizados, e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos
necesarios para superar a materia. Neste caso a cualificación global no
presente curso académico será de suspenso (0.0).


Non se permitirá a
utilización de ningún dispositivo electrónico durante as probas de avaliación
salvo autorización expresa. O feito de introducir un dispositivo electrónico
non autorizado na aula de exame será considerado motivo de non superación da
materia no presente curso académico e a cualificación global será de suspenso
(0.0).