Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría Industrial
 Materias
  Deseño e Ensaio de Máquinas
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Valorarase a asistencia e a participación do alumno nas prácticas de laboratorio, as memorias das prácticas de laboratorio e os traballos realizados a partir delas. 20 CB1
CB2
CE7
CE14
Resolución de problemas e/ou exercicios Avaliarase en exame final/parciais enfocados aos problemas correspondentes aos coñecementos impartidos durante as clases de aula e laboratorio.
Alternativamente, esta parte tamén poderá ser avaliada mediante a realización dun traballo a proposta do profesor.
60 CB1
CB2
CE7
CE14
Exame de preguntas obxectivas Avaliarase en exame final/parciais enfocados aos contidos correspondentes aos coñecementos impartidos durante as clases de aula e laboratorio. 20 CB1
CB2
CE7
CE14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A materia aprobarase se se obtén unha cualificación* igual ou maior que un 5 como nota final, da seguinte forma: A asistencia con aproveitamento ao Laboratorio/Aula informática, a cualificación das memorias entregadas en cada práctica e os traballos desenvolvidos, terán unha valoración máxima de 2 puntos da nota final, esta cualificación conservarase na segunda convocatoria. Para os alumnos que o soliciten no prazo establecido, existirá un exame final de Laboratorio/Traballos tutelados en ambas as convocatorias cunha valoración máxima de 2 puntos. O exame final consistirá na resolución de problemas e preguntas de resposta curta, sendo a repartición de 60% e 20% da nota final simplemente orientativo, dependendo de cada convocatoria. O exame terá unha valoración máxima de 8 puntos da nota final. 

Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un
comportamento ético adecuado. No caso en que se detecte un comportamento
non ético (copia, plaxio, utilización de aparellos electrónicos non autorizados, e
outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para
superar a materia. Nese caso a *cualificación global no presente curso
académico será de suspenso (0.0).

Non se permitirá a utilización de ningún dispositivo
electrónico durante as probas de avaliación salvo autorización expresa. O
feito de introducir un dispositivo electrónico non autorizado na aula do
exame será considerado motivo de non superación da materia no presente curso
académico e a *cualificación global será de suspenso (0.0).

*Empregarase un sistema de cualificación numérica de 0 a 10 puntos segundo a lexislación vixente (RD 1125/2003 de 5 de setembro, BOE de 18 de *setiembre).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000