Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 CG1 - Coñecemento das tecnoloxías, os compoñentes e os materiais nos procesos de deseño e fabricación
  CG2 CG2 - Capacidade para o desenvolvemento e innovación de procesos de deseño e fabricación, nun contexto sustentábel
  CG3 CG3 - Capacidade para desempeñar funcións relacionadas cos procesos de deseño e fabricación nun entorno empresarial
  CG4 CG4 - Capacidade de análise e síntese e de resolver problemas e tomar decisións con iniciativa, de xeito creativo e con razoamento crítico, a partir de información que pode ser incompleta ou limitada
  CG5 CG5 - Destreza na aplicación de ferramentas informáticas no ámbito da enxeñaría
  CG6 CG6 - Capacidade de analizar e avaliar o impacto social, ético e medioambiental das solucións técnicas
  CG7 CG7 - Capacidade para comunicarse con persoas non expertas na materia e transmitir conceptos, especificacións e funcionalidades no eido da enxeñaría, tanto de maneira oral coma escrita
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
  CE9
  CE10
  CE11
  CE12
  CE13
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 CT1 - Capacidade para Planificar, organizar e desenvolver estratexias nos procesos de deseño e fabricación
  CT2 CT2 - Capacidade para integrarse e dirixir equipos de proxectos multidisciplinares
  CT3 CT3 - Habilidade para a Toma de Decisións
  CT4 CT4 - Capacidade de comunicación e negociación en situacións diversas e ante persoas expertas e non expertas.
  CT5 CT5 - Destreza para expresarse e facer presentacións en lingua inglesa
  CT6 CT6 - Capacidade de aprendizaxe continuado, tanto autodirixido como autónomo
  CT7 CT7 - Capacidade de creatividade e innovación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000