Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñería Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade para a xestión: planificación, desenvolvemento de actividades, capacidade de análise e desenvolvemento de melloras
  CG2 Coñecer as técnicas desenvolvidas para involucrar ao persoal da empresa na calidade e a mellora continua
  CG3 Capacidade de dirixir a xestión da empresa sempre baixo ao enfoque ao cliente
  CG4 Coñecer aspectos xenéricos da xestión económica na industria do automóbil
  CG5 Dominio das técnicas de análise e toma de decisións empresariais no que respecta ao finanzamento, prevención e RRHH
  CG6 Coñecer os problemas medioambientais asociados á industria do automóbil e a lexislación aplicable
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Dominio de aspectos xenéricos do mantemento na industria do automóbil; a xestión: planificación, desenvolvemento de actividades, capacidade de análise e desenvolvemento de melloras.
  CE2 Capacidade para aplicar as técnicas de calidade na industria do automóbil
  CE3 Coñecer as tecnoloxías e procesos da industria do automóbil
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade de traballo en equipo
  CT2 Dominio da xestión de proxectos na industria do automóbil
  CT3 Destreza no manexo de ferramentas informáticas habituais no sector da automoción
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000