Educational guide 2017_18
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción
 Training and Learning Results


Choose A Code Training and Learning Results
  A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  A4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Choose B Code Knowledge
  B1 Capacidade para a xestión: planificación, desenvolvemento de actividades, capacidade de análise e desenvolvemento de melloras
  B2 Coñecer as técnicas desenvolvidas para involucrar ao persoal da empresa na calidade e a mellora continua
  B3 Capacidade de dirixir a xestión da empresa sempre baixo ao enfoque ao cliente
  B4 Coñecer aspectos xenéricos da xestión económica na industria do automóbil
  B5 Dominio das técnicas de análise e toma de decisións empresariais no que respecta ao finanzamento, prevención e RRHH
  B6
Choose C Code Skill
  C1
  C2
  C3
Choose D Code Competences
  D1
  D2
  D3
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000