Educational guide 2016_17
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1 Capacidade para a xestión: planificación, desenvolvemento de actividades, capacidade de análise e desenvolvemento de melloras
  CG2 Coñecer as técnicas desenvolvidas para involucrar ao persoal da empresa na calidade e a mellora continua
  CG3 Capacidade de dirixir a xestión da empresa sempre baixo ao enfoque ao cliente
  CG4 Coñecer aspectos xenéricos da xestión económica na industria do automóbil
  CG5 Dominio das técnicas de análise e toma de decisións empresariais no que respecta ao finanzamento, prevención e RRHH
  CG6
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
Type CT Code Transversal Competences
  CT1
  CT2
  CT3
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000