Educational guide 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Enxeñaría da Construción
 Competences


Type CB Code Basic Competences
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
Type CG Code General Competences
  CG1 Capacidad para la redacción, dirección y desarrollo de proyectos en el ámbito de la construcción
  CG2 Conocimiento en materias tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
  CG3 Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas
  CG4 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, estudios, informes y otros trabajos análogos
  CG5 Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
  CG6 Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas
  CG7 Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad
  CG8 Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones
Type CE Code Specific Competences
  CE1
  CE2
  CE3
  CE4
  CE5
  CE6
  CE7
  CE8
Type CT Code Transversal Competences
  CT1
  CT2
  CT3
  CT4
  CT5
  CT6
  CT7
  CT8
  CT9
  CT10
  CT11
  CT12
  CT13
  CT14
  CT15 Traballo interdisciplinario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000