Guia docente 2015_16
Escola de Enxeñaría Industrial
Máster Universitario en Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Coñecemento e comprensión que fornecen unha base ou oportunidade para a orixinalidade no desenvolvemento e / ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  CB2 Que os alumnos poidan aplicar o coñecemento e capacidade para resolver problemas en contornos novos ou descoñecidos dentro de contextos relacionados coa súa área de estudo máis amplo (ou multidisciplinar) adquirida
  CB3 Que os alumnos sexan quen de integrar coñecementos e enfrontarse a complexidade de formular xuízos en base a información que estando incompleta ou limitada, inclúa unha reflexión sobre as responsabilidades sociais e éticas relacionadas coa utilización dos seus coñecementos e xuízos
  CB4 Que os estudantes sepan comunicar as suas conclusións – e os coñecementos e razons últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados de un xeito claro e sen ambiguedades
  CB5 Que os alumnos teñan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que será en gran parte auto-orientado ou autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidade de análise e síntese (resolución de problemas e identificación das causas e a sua tipoloxía)
  CG2 Capacidade de organización e planificación de todos os recursos (humanos, materiais, información e infraestrutura)
  CG3 Capacidade de xestión de información (con apoio das tecnoloxías da información e da comunicación)
  CG4 Capacidade de toma de decisións e de resolver problemas con rapidez e eficiencia con unha visión global da actividade industrial e xeración de residuos
  CG5 Capacidade de comunicación oral e escrita dos plans e decisións
  CG6 Traballo en equipo multi-departamental dentro da empresa e multi-empresa (produtores, loxística e xestión de residuos e de relación coaadministración).
  CG7 Traballo nun contexto de sustentabilidade, caracterizado por: minimización da produción de residuos, xestión óptima dos mesmos e minimización do seu impacto
  CG8 Razonamento crítico e compromiso ético no contexto da sustentabilidade
  CG9 Adaptación a novas situacións xurídicas, requisitos ambientais, ou á evolución tecnolóxica, así como a excepcionalidades asociadas a situacións de emerxencias
  CG10 Aprendizaxe autónomo
  CG11 Liderazgo e capacidade de coordinación
  CG12 Sensibilización hacia a calidade, respecto ao medio ambiente e o consumo responsable dos recursos e aproveitamento de residuos
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Capacidade na análise da cadea productiva, minimizando a producción de residuos e emisións, avaliando as posibles alternativas con unha visión integrada (desenvolvemento e implantación das mellores técnicas dispoñibles (BAT), conforme especificado na Directiva 2008/1/CE)
  CE2 Destreza no deseño de sistemas de xestión de residuos nas súas propias instalacións de producción, avaliando posibles alternativas baseadas en principios de eficacia e eficiencia.
  CE3 Capacidade para definir o proceso de loxística para a xestión e transporte de residuos dende os centros de produción até as estacións de tratamento
  CE4 Capacidade para definir o complexo xestión-produción de residuos en calquera organización ao nivel da Dirección (estratéxico), mandos intermedios e niveis operativos, planteando os necesarios mecanismos de coordinación transversal (entre persoas do mesmo nivel xerárquico, pero en diferentes departamentos).
  CE5 Destreza nos procedementos administrativos relacionados coa xestión dos residuos e captación de axudas cara a mellora ambiental da produción e procesamento de residuos e emisións
  CE6 Capacidade de elixir e operar as infraestruturas e recursos máis axeitados que permitan un tratamento dos residuos orientado na medida do posible a sua valorización ou recuperación
  CE7 Capacidade de elixir e operar mecanismos para proxectar sistemas de tratamento de solos contaminados
  CE8 capacidade para aplicar métodos e técnicas para o tratamento en plantas de efluentes, así como para o tratamento de cursos de augas contaminadas
  CE9 Capacidade para proxectar protocolos e procedementos de emerxencia no nivel da planta e no suposto de descargas involuntarias ao ambiente.
  CE10 Capacidade de involucrar outros membros da organización na mellora continua en todos os niveis de traballo para a produción industrial sostible e respectuosa co medio ambiente
  CE11 Habilidade de procesamento de mostras ambientais e residuais e selección de métodos de análise axeitadas
  CE12 Habilidade na interpretación dos resultados analíticos e á avaliación ambiental deles
  CE13 Habilidade no manexo de software relacionado con modelos de especiación e dispersión de contaminantes para a avaliación adecuada dos procesos contaminantes asociados a verquidos e emisións
Carácter CT Código Competencias Transversais
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000