Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
  A2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
  A3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
  A4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
  A5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Coñecer e utilizar o vocabulario, conceptos, principios e teorías relacionadas coa oceanografía e aplicar todo o aprendido nunha contorna profesional e/ou de investigación.
  B2 Planificar e executar traballos de campo e de laboratorio, aplicando as ferramentas e técnicas básicas para a mostraxe, adquisición de datos e análises na columna de auga, fondo e subsolo.
  B3 Recoñecer e implementar boas prácticas de medida e experimentación, e traballar de maneira responsable e segura tanto en campaña como en laboratorio.
  B4 Xestionar, procesar e interpretar os datos e información obtidos tanto en campo como en laboratorio.
  B5 Elaborar, executar e redactar proxectos básicos ou aplicados desde unha perspectiva multidisciplinar en oceanografía.
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer a un nivel xeral os principios fundamentais das ciencias: Matemáticas, física, química, bioloxía e xeoloxía.
  C2 Adquirir coñecementos básicos de matemáticas (cálculo diferencial e integral) e estatística.
  C3 Describir o funcionamento da circulación global do océano, os seus forzamientos e as súas implicacións climáticas.
  C4 Saber, analizar e interpretar as propiedades físicas do océano de acordo coas teorías actuais, así como coñecer os instrumentos e técnicas de mostraxe máis relevantes.
  C5 Formular as ecuacións de conservación da masa, a enerxía e o momento para fluídos geofísicos e resolvelas en procesos oceánicos básicos.
  C6 Adquirir os fundamentos e a terminoloxía dos procesos químicos.
  C7 Aplicar ao medio mariño e costeiro os principios e métodos utilizados en Química.
  C8 Coñecer os principais contaminantes, as súas causas e efectos no medio mariño e costeiro.
  C9 Adquirir coñecementos básicos sobre a organización estrutural e funcional e a evolución dos organismos mariños.
  C10 Coñecer a diversidade biolóxica e o funcionamento dos ecosistemas mariños.
  C11 Aplicar os coñecementos e técnicas adquiridos á caracterización e uso sustentable dos recursos vivos e os ecosistemas mariños.
  C12 Adquirir coñecementos sobre procesos e produtos relacionados cos ciclos xeolóxicos internos e externos.
  C13 Adquirir as técnicas e metodoloxías sedimentológicas, geoquímicas e geofísicas básicas empregadas en identificación, aproveitamento e sustentabilidade dos recursos naturais dos medios litorais e mariños.
  C14 Coñecer conceptos e feitos básicos do cambio global obtidos a partir de rexistros xeolóxicos.
Sinale D Código Competencias
  D1 Desenvolver a capacidade de procura, análise e síntese da información orientada á identificación e resolución de problemas.
  D2 Adquirir a capacidade de aprender de forma autónoma, continua e colaborativa, organizando e planificando tarefas no tempo.
  D3 Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  D4 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
  D5 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000