Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Oceanografía química II
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio son obrigatorias para todos os alumnos e avaliaranse de acordo co traballo realizado durante as sesións de laboratorio e a memoria de prácticas realizada de acordo a uns criterios de calidade publicados na plataforma TEMA. 5 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE6
CE7
CT1
CT2
Presentación A exposición do proxecto realizado durante os Traballos Tutelados será avaliado polo profesor de acordo a uns criterios establecidos previamente a partir dunhas rúbricas publicadas na plataforma TEMA. 7.5 CB2
CB4
CG1
CG2
CG4
CE6
CE7
CT1
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento Nos exames finais, os alumnos terán que contestar a unha serie de cuestións onde se avaliará a capacidade de resumir, esquematizar e describir de maneira sucinta os procedementos analíticos para a determinación dos compostos de maior interese para a realización dun estudo oceanográfico ou algún proceso analítico respecto diso. O exame consistirá en 5 cuestións deste tipo. 25 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CE6
CE7
CT1
CT2
Resolución de problemas e/ou exercicios Os problemas consistirán no cálculo da concentración utilizando un método de análise química a partir dos datos que se obteñen normalmente nun traballo de laboratorio e expresar o resultado coas unidades e cifras significativas correctas. Avaliarase o resultado obtido, así como a claridade e o razoamento utilizado para chegar a este.
O exame final consistirá na resolución de tres problemas deste tipo.
25 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE6
CE7
CT1
CT2
Informe de prácticas O traballo de laboratorio e a memoria de prácticas será avaliada polo profesor de acordo a uns criterios previamente establecidos a partir dunhas rúbricas que serán publicadas na plataforma TEMA.
No caso de que o traballo non sexa orixinal (sexa copia doutro traballo ou da rede), o profesor non avaliará devandito traballo.
20 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE6
CE7
CT1
CT2
Traballo O informe presentado nos Traballos tutelados será avaliado polo profesor de acordo a uns criterios previamente establecidos a partir dunhas rúbricas que serán publicadas na plataforma TEMA.
No caso de que o traballo non sexa orixinal (sexa copia doutro traballo ou da rede), o profesor non avaliará devandito traballo.
17.5 CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CE6
CE7
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A materia consta de catro grandes bloques principais e a cualificación de cada un deles pondérase cun 25% sobre a nota final:

1.- Preguntas teoría (Probas de resposta longa, de desenvolvemento). Para considerar superada esta proba, os alumnos terán que obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos.

2.- Resolución de problemas e/ou exercicios. Para considerar superada esta proba, os
alumnos terán que obter unha cualificación igual ou superior a 5
puntos.

3.- Traballos de seminarios. Cualificarase a presentación do traballo escrito (17,5%) e a exposición oral do devandito traballo (7,5%) seguindo uns criterios que serán publicados na plataforma TEMA. Para considerar superada esta proba, os
alumnos terán que obter unha cualificación igual ou superior a 5
puntos.

4.- Prácticas de laboratorio. Avaliarase o traballo realizado no laboratorio (5%) e o correspondente informe de prácticas (20%) seguindo uns criterios que serán publicados na plataforma TEMA. Para considerar superada esta proba, os
alumnos terán que obter unha cualificación igual ou superior a 5
puntos.

Para aprobar a materia será necesario superar cun mínimo de 5 puntos sobre 10 en todos e cada un destes bloques.

En caso de non alcanzar a puntuación mínima nos bloques 1.- e/ou 2.-,
terán que realizar novamente o exame na convocatoria de xullo.

En caso de non alcanzar a puntuación mínima nos bloques 3.- e/ou 4.-, terán que enviarse novamente os traballos coas correccións pertinentes no prazo que estimará oportuno o profesor correspondente.

A realización por parte do alumno de calquera proba das que se mostran na táboa anterior será tida en conta inmediatamente para a cualificación final e constará na acta como alumno presentado na convocatoria correspondente.

A ausencia inxustificada a unha das sesións de seminarios ou prácticas, bloques 3.- e 4.-, supón a non avaliación do bloque que corresponda, debéndose repetir no curso seguinte.

Requírese que o alumnado curse esta materia unha
conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible
calquera forma de fraude (i.e. copia e/ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel
de coñecemento ou destreza alcanzado por un/a alumno/a en calquera tipo de proba,
informe ou traballo deseñado con este propósito. Esta conduta fraudulenta
será sancionada coa firmeza e rigor que establece a normativa vixente.

En caso de non superar a materia, unicamente se convalidarán para o ano seguinte as seguintes probas en caso de telas superadas:

- Presentacións/exposicións

- Prácticas de laboratorio

- Informes/memorias de prácticas

- Traballos e proxectos

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000