Guia docente 2019_20
Facultade de Ciencias do Mar
Grao en Ciencias do Mar
 Materias
  Principios de microbioloxía mariña
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Exame de preguntas obxectivas LECCIÓN MAXISTRAL. Os contidos teóricos expostos na aula durante o curso avaliaranse mediante tres tipos de probas, a realizar no exame final. A primeira proba incluirá preguntas obxectivas.
Indícase na columna adxunta o peso desta e as seguintes probas, na nota final da materia
10
CB2
CB3
CB4
CE11
CE12
CE13
CE20
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento LECCIÓN MAXISTRAL. Unha segunda proba incluirá preguntas de desenvolvemento. 30
CB2
CB3
CB4
CE11
CT1
Resolución de problemas e/ou exercicios LECCIÓN MAXISTRAL. A terceira proba consistirá na resolución de exercicios. 16
CB2
CB3
CT1
CT6
Exame de preguntas obxectivas PRÁCTICAS. Os contidos tratados en laboratorio avaliaranse mediante tres tipos de probas, a realizar ao termo da semana de prácticas. A primeira proba incluirá preguntas obxectivas. 10
CB2
CB3
CE12
CE17
CE20
CT2
Exame de preguntas de desenvolvemento PRÁCTICAS. A segunda proba incluirá preguntas de desenvolvemento. 10
CB2
CB3
CE17
CT2
Resolución de problemas e/ou exercicios PRÁCTICAS. A terceira proba incluirá resolución de problemas. 12
CB2
CB3
CT6
Exame de preguntas obxectivas SEMINARIO I. Aprendizaxe Colaborativo. Os contidos traballados avaliaranse ao final do seminario mediante unha única proba de preguntas obxectivas. 6
CB3
CB4
CT1
CT2
Traballo SEMINARIO II. Os contidos traballados avaliaranse mediante un traballo en grupo, a realizar durante o seminario. 6
CB4
CT1
CT2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

PARA SUPERAR A MATERIA O ALUMNO-A DEBERÁ DE:
- Asistir a Seminarios e a Prácticas de Laboratorio. En caso contrario, ditas actividades deberán ser recuperadas en cursos seguintes. Unicamente nas clases prácticas permítese unha falta de asistencia, xustificada documentalmente.
- Superar a proba de Teoría e a proba de Prácticas co 50% da puntuación máxima en cada caso.

2. A cualificación final do alumno-a será a resultante de sumar as notas das probas superadas, sempre que se cumpran os requisitos do apartado 1. De non ser así, a cualificación final será a nota media das actividades e probas suspensas.

3. En caso de non aprobar a materia na primeira convocatoria, o alumno-a conserva até a segunda convocatoria as notas de cada unha das probas superadas, tendo que recuperar en xullo unicamente as probas suspensas ou non realizadas.

4. En caso de non superar a materia na segunda convocatoria, o alumno-a terá que examinarse da parte suspensa (Teoría ou Prácticas) nas convocatorias oficiais de cursos seguintes.

5. Figurará en Actas como Non Presentado o alumno-a que suspendendo algunha das probas (de Teoría ou de Prácticas) non se presente ao exame (1ª ou 2ª convocatoria) para a súa recuperación.

A data, hora e lugar de realización das probas de avaliación, serán publicadas na web oficial da Facultade de Ciencias do Mar: http://mar.uvigo.es/index.php/é/alumnado-actual/examenes

Requírese do alumnado que curse esta materia unha conduta responsable e honesta. Considérase inadmisible calquera forma de fraude (copia ou plaxio) encamiñado a falsear o nivel de coñecementos e destrezas alcanzado en todo tipo de proba, informe ou traballo. As condutas fraudulentas poderán supor suspender a materia durante un curso completo. levará un rexistro interno destas actuacións para, en caso de reincidencia, solicitar a apertura ao reitorado dun expediente disciplinario

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000