Guia docente 2015_16
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Explosivos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Resolución de exercicios co alumno deberá ir realizando ao longo da materia.
Mediante esta metodoloxía evaluaranse os seguintes resultados de aprendizaxe:
- Comprenser e aplicar a teoría xeral de voladuras.
- Comprender a interrelación entre as diferentes compoñentes do coste de fragmentación por voladura e a súa influencia no deseño de voladuras.
- Deseñar voladuras con control de vibracións, con control de daños no macizo, voladuras subacuáticas así coma outras técnicas menos habituais.
15 CG2
CG3
CE9
Probas de resposta longa, de desenvolvemento Exame escrito consistente nunha parte teórica e unha práctica. A parte teórica estará composta de preguntas de resposta curta e dun pequeno cuestionario tipo test. A parte práctica consistirá na resolución dun ou dous exercicios nos cales o alumno deberá demostrar que posúe as capacidades e coñecementos necesarios para poder deseñar unha voadura de maneira autosuficiente. Cada unha das partes do exame avalía un 35%, debendo superar o alumno ambas as partes para poder superar a materia.
Esta metodoloxía abrangue a avaliación de todos os resultados de aprendizaxe contemplados nesta materia.
70 CG2
CG3
CE9
CT5
CT8
Traballos e proxectos Defensa durante 20 minutos dun traballo relacionado coa materia e que fose previamente acordado co profesor.
Esta metodoloxía evaluará os seguintes resultados de aprendizaxe:
- Comprender e aplicar a teoría xeral de voladuras.
- Comprender a interrelación entre as diferentes compoñentes do coste de fragmentación por voladura e a súa influencia no deseño de voladuras.
- Comprender a importancia do control de vibracións, a súa orixe, as magnitudes e o daño que poden ocasionar nas estruturas.
- Deseñar voladuras con control de vibracións, con control de daños no macizo, voladuras subacuáticas así coma outras técnicas menos habituais.
15 CB5
CG2
CG3
CE9
CT5
CT8
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Na primeira convocatoria, é necesario realizar e entregar os traballos propostos durante o curso. Nesta convocatoria, a nota final será a suma da nota alcanzada no exame (ata un 70%) e a nota alcanzada no resto de complementos (participación e traballos entregados, ata un 30%).

En convocatorias posteriores do mesmo curso, a nota do exame suporá o 100% da nota final.

As datas de exámenes para o curso académico 2015-2016 poden consultarse na páxina web da ETSE Minas:

http://etseminas.uvigo.es/cms/index.php?id=57

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000