Guia docente 2023_24
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Enxeñaría de Minerais e Materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Nas clases de problemas resolverase algún de modo individual ou grupal que se entregarán para a súa avaliación.
Resultado de aprendizaxe:
Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente. Calcular empregando métodos numéricos e analíticos o consumo enerxético de cada etapa.
Dimensionamiento de plantas empregando métodos matemáticos.
Cálculos matemáticos asociados á Enxeñaría do Cemento e a súa aplicación
5 A2
A3
A5
C6
C7
C10
C14
D1
D5
D6
D8
Aprendizaxe baseado en proxectos Repartiranse tarefas en grupos de tres, para que realicen en grupo.
O traballo escrito valerá a metade da puntuación. Avaliarase o traballo distintos puntos de vista:
a- Bibliografía incorporada. Como se incorporou e se se aplicou o revisor de plaxio.
b- Aplicación de coñecementos adquiridos na enxeñaría de minerais e materiais.
c- Inclusión de tecnoloxías novas nesa planta ben por que o utilice ou porque sería conveniente para mellorar o proceso. Avaliación do risco.
d-Avaliación cualitativa do proceso tendo en conta aspectos sociais, económicos, seguridade e saúde, e medio ambiente.
e- No caso de que sexan plantas, poden ser, en funcionamento ou non, serán en España e/ou Portugal. Incorporación de datos doutras plantas no mundo.
d- Que estea ben redactado e sen faltas de ortografía, empregando correctamente a linguaxe técnica.
Nunha reunión co grupo realizaranse unha serie de preguntas sobre o traballo a cada membro do grupo. Todos os membros do grupo deben ser capaces de contestar. Das respostas obtidas obtense a outra metade da nota. Aquí débese demostrar o coñecemento do traballo, e se se fixo en equipo.
20 A2
A3
A5
C6
C7
C10
C14
D1
D5
D6
D8
Prácticas de laboratorio Avaliación das entregas ao finalizar as prácticas realizadas na aula informática:
Balance de Materia e Enerxía de plantas metalúrxicas (HSC Chemistry)
Axuste de datos por balance de materia de plantas mineralurxias e metalúrxicas (BILCO)
2 prácticas de modelización e simulación de procesos mineralúrxicos (USIMPAC)
15 A2
A5
C7
C10
C14
C17
D1
D5
Presentación Avaliación polos/as compañeiros/as e o profesorado, a modo de rúbrica, a exposición realizada do traballo. Teranse en conta tanto a presentación das diapositivas, como a competencia comunicativa.
Resultados de aprendizaxe:
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
5 A4
D1
D3
D6
Resolución de problemas e/ou exercicios En data de exame o estudante de modo individual resolverá algún problema dos propostos ao longo do curso, con obxecto de avaliar a súa competencia.
Resultado de aprendizaxe:
Avaliar cada unha das distintas etapas (concentración física, concentración química, recuperación e afino, conformado) necesarias para obter materiais a partir de minerais coa calidade e forma que esixe o cliente. Calcular empregando métodos numéricos e analíticos o consumo enerxético de cada etapa.
Dimensionamiento de plantas empregando métodos matemáticos.
Cálculos matemáticos asociados á Enxeñaría do Cemento e a súa aplicación
20 A2
A3
A4
C6
C7
C10
C14
C17
D1
D2
Exame de preguntas obxectivas Realizaranse ao longo do curso tres probas de resposta curta para avaliar o seguimento do curso (cada proba será eliminatoria se a nota obtida é superior a 7). Valen o 15% e ao finalizar o curso outra proba que vale en 25%.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio.
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
Entender e analizar cada unha das operacións que interveñen nas plantas mineralúrxicas e metalúrxicas.
Coñecer os problemas ambientais que conleva esta industria e as posibles solucións.
Coñecer o significado dos termos empregados no ámbito da Enxeñería de Minerais e Materiais.
15 A2
A3
A4
A5
C6
C10
C17
D1
D2
D5
D6
Exame de preguntas de desenvolvemento Preguntas curtas na que se avaliarán os resultados de aprendizaxe. Incluiranse preguntas obxectivas relativas aos coñecementos adquiridos.
Resultados de aprendizaxe:
Identificar os tipos e as características esenciais dos minerais que facilitan o seu beneficio.
Interpretar os distintos diagramas de fluxo das plantas de obtención de minerais e materiais.
Entender e analizar cada unha das operacións que interveñen nas plantas *mineralúrgicas e metalúrxicas.
Coñecer os problemas ambientais que leva esta industria e as posibles solucións.
Coñecer o significado dos termos empregados no ámbito da Enxeñaría de Minerais e Materiais.
20 A2
A3
A4
C6
C10
C17
D1
D2
D5
D6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Availación continua (2ª Oportunidade)

Na segunda oportunidade manteranse o 15% do informe de prácticas+20% ABP + 5% de presentación. O resto obterase de:

  • Proba de preguntas de teoría a desenvolver (30%)-data do exame, preguntas curtas nas que se avaliarán os coñecementos adquiridos ao longo do curso.
  • Proba de exercicios e problemas (30%)-data do exame, resolución de problemas e exercicios na data do exame.

Availación global (1ª e 2ª oportunidade)

  • Proba de preguntas de teoría a desenvolver (40%) y exercicios (40%) - Data da exame. Será distinto, en calquera caso, da proba de availación continua. Incluiranse nesta proba os coñecementos adquiridos coa documentación proporcionada en MOOVI e a bibliografía obrigatoria.
  • Exercicio a resolver empregando algún dos softwares utilizados en as prácticas de informática (20%).

Para renunciar á availación continua dase un prazo de 2 meses.

O alumnado que por motivos laborais non poida asistir a clase e non realice a availación continua, se quere, se lle titorizará todo o cuadrimestre propoñéndolle semanalmente exercicios, problemas, cuestionarios e traballos, que se lle correxirán para que poida seguir avanzando. Calquera dúbida que se expoña se solucionará en titorias semanais. Este traballo destes alumnos non formará parte de ningunha availación continua e a nota que obtenrán será a do exame final.

Calendario de probas. Verificar/consultar de forma actualizada na página web do centro:

http://minaseenerxia.uvigo.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000