Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Procesos de Carboquímica e Petroquímica
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Exposición por parte da profesora dos aspectos xerais do programa de forma estruturada, facendo especial fincapé nos fundamentos e aspectos máis importantes ou de difícil comprensión para o alumno.
A profesora facilitará, a través da plataforma tem@, o material necesario para un correcto seguimento da materia. O alumno deberá traballar previamente o material entregado polo profesor e consultar a bibliografía recomendada para completar a información.
A o finalizar cada tema ou bloque de temas realizaranse probas escritas con preguntas que deberán ser contestadas con brevedad. Así, se evalúa o resultado de a aprendizaxe referente a coñecer "e comprender os aspectos básicos de as operacións de separación".
Se evaluará a capacidade de síntese á hora de relacionar conceptos, dun modo sinxelo e comprensible. A puntuación será de 0 a 10 e a nota mínima que deberá obter cada alumno será de 3,5.
60 CB1
CB3
CB5
CT1
CT11
CT12
Resolución de problemas Se evalúa o resultado de aprendizaxe"resolver problemas relacionados con os citados procesos e operacións". Para iso prevese que os alumnos:
-Coñezan as bases teórica necesarias para suscitar os balances de materia e enerxía involucrados en unha operación unitaria
-Definan os parámetros claves en o deseño de as unidades de separación de unha refinería
-Sexan capaces de realizar un diagrama de fluxo de unha refinería e unha planta de biocombustibles
Durante as clases magistrales os alumnos, en grupo, enfrontaranse a diversos problemas que se axustan a o tema teórico que se está abordando en o aula
5 CB3
CB5
Resolución de problemas de forma autónoma Se evalúa o resultado de aprendizaxe"resolver problemas relacionados con os citados procesos e operacións". En esta tarefa se evaluan os seguintes casos prácticos:
-Definir cal é a causa de o problema que xorde en unha empresa de o sector enerxético
-Detectar as posibles solucións a o problema desde o punto de vista técnico
-Discutir en grupo a solución máis viable desde o punto de vista técnico, económico e medioambiental
25 CB3
CB5
CT1
Prácticas de laboratorio Se evalúa o resultado de a aprendizaxe "coñecer as técnicas de medida de as propiedades de os combustibles". Suscítase a realización de as seguintes prácticas:
-Caracterizar diferentes combustibles con as análises normalizados
-Definir a curva ASTM de unha gasolina
-Producir biodiesel a partir de residuos graxos

Débese entregar un informe con os principais resultados obtidos, así como unha discusión en profundidade de os mesmos.
10 CB2
CT11
CT12
Resolución de problemas e/ou exercicios Non vale 0
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A participación de o estudante en algún de os actos de avaliación de a materia implicará a condición de “presentado/a” e, polo tanto, a asignación de unha cualificación. Para superar a materia, é necesario que o alumno obteña un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada unha de as probas a evaluar (probas de resposta curta, resolución de problemas e/ou exercicios en grupo  e de forma autónoma, e as prácticas de laboratorio). Os alumnos que non sigan a avaliación continua, realizarán unha proba en o mes de Maio e Xullo en a que se suscitarán preguntas de resposta curta e resolución de problemas.

Espérase que o alumno presente un comportamento ético adecuado en o que concierne a copia, plagio, utilización de dispositivos electrónicos non autorizados ou compromiso con o traballo colaborativo.

Calendario de exames. Verificar/consultar de forma actualizada en a páxina web de o centro:

http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000