Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Máster Universitario en Enxeñaría de Minas
 Materias
  Obtención e Transformación de Materiais Metálicos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Seminario Temas que se explicarán e estudásense con exemplos na aula. Entrega 15 CB2
CB5
CE10
CE14
CE17
CT5
CT6
CT9
Prácticas de laboratorio Informe de práctica de laboratorio 5 CB2
CB3
CB5
CE10
CE14
CE17
CT2
CT5
CT9
Resolución de problemas Resolución de problemas que realizarán en clase e entregarán 5 CB2
CB3
CB5
CE10
CE14
CE17
CT9
Presentación Os evaluaran os compañeiros e o profesor a modo de rubrica, tendo en conta o apoio visual (vídeo, transparencias) e a competencia comunicativa. Resultados de aprendizaxe: Ser capaz de sintetizar todos os coñecementos alcanzados en as distintas partes de o curso.
Nótao é grupal
5 CB5
CE17
CT9
Observación sistemática Ao longo do curso solicitaranse exercicios a realizar na casa, ademais de informes diversos e informes de laboratorio. É necesario a entrega do 90% destes en tempo para lograr puntuar neste apartado. Neste apartado avalíase a participación activa do alumno no curso. Tamén se pode conseguir se todos os membros dos grupos de talleres obteñen entre o exame de teoría e problemas un 7.
Resultados de aprendizaxe: Comprender as operacións básicas de obtención de metais e compostos metálicos. Avaliar dende o punto de vista termodinámico. Coñecer os principais sistemas de afino que permiten obter o material metálico coa calidade que esixe o cliente Analizar as posibilidades de obter pezas metálicas nunha soa operación Seleccionar o tratamento térmico máis adecuado para obter as propiedades finais desexadas en aceiros ao carbono, fundicións e aliaxes non férreas. Coñecer os fundamentos de conformado en frío, os seus efectos e limitacións. Valorar as condicións de recristalización para a xeración do material metálico tras deformación en frío. Coñecer os fundamentos do conformado en quente e os seus efectos sobre a forma/propiedades do produto metálico obtido.
5 CB2
CB3
CE10
CE14
CE17
CT2
CT9
Resolución de problemas e/ou exercicios En data de exame o alumno a modo individual resolverá uns problemas e/ou exercicios.
Resultados de aprendizaxe:
Comprender as operacións básicas de obtención de metais e compostos metálicos. Avaliar dende o punto de vista termodinámico.
Coñecer os fundamentos de conformado en frío, os seus efectos e limitacións. Valorar as condicións de recristalización para a xeración do material metálico tras deformación en frío.
25 CB2
CB3
CE10
CE14
CE17
CT2
Exame de preguntas obxectivas Durante o curso proporanse 3 probas curtas que valen o 15 % do l total. En data de exame realizarase unha proba de preguntas curtas, que integrará os coñecementos adquiridos ao longo do curso que vale o 25% .Resultados de aprendizaxe:
Comprender as operacións básicas de obtención de metais e compostos metálicos. Avaliar desde o punto de vista termodinámico.
Coñecer os principais sistemas de afino que permiten obter o material metálico coa calidade que esixe o cliente
Analizar as posibilidades de obter pezas metálicas nunha soa operación
Seleccionar o tratamento térmico máis adecuado para obter as propiedades finais desexadas en aceiros ao carbono, fundicions e aliaxes non férreas.
Coñecer os fundamentos de conformado en frío, os seus efectos e limitacións. Valorar as condicións de recristalización para a xeración do material metálico tras deformación en frío.
Coñecer os fundamentos do conformado en quente e os seus efectos sobre fórmaa/propiedades do produto metálico obtido.
40 CB2
CB3
CB4
CE10
CE14
CE17
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación continua só será efectiva se se entregou o 80% das
actividades que se soliciten. 

Na convocatoria ordinaria, como se indica nas probas, farase unha proba de preguntas curtas e outra de exercicios e problemas nas que se pode incluír cuestións de todo o visto nas sesións maxistrais, seminarios, talleres, practicas en laboratorios (informáticos, experimental), posibles visitas. Cada unha delas vale segundo a avaliación continua 25% a primeira e 25% a segunda. A esta avaliación poden presentarse os alumnos que seguen avaliación continua e os que non a seguen. No caso de non seguir a avaliación continua ou que a nota alcanzada sexa baixa, terase en conta só a nota destas dúas probas valendo cada unha delas o 50% da nota final, de tal modo que se poida alcanzar a máxima nota sen seguir a avaliación continua. As probas serán iguais para todos os alumnos.

Na convocatoria extraordinaria de xullo, non se garda a avaliación continua, e o exame consta de dous partes una de teoría e outra de problemas e exercicios nas que entrará todo o incluído no temario mais a documentación fornecida para as prácticas (laboratorios) e visitas.

Calendario de exames. Verificar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:

http://minaseenerxia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000