Guia docente 2013_14
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
CEFB1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que podan plantexarse na enxeñería. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
saber
A1
CEFB2 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
saber
A2
CEFB3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
saber
A3
CEFB4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
saber
A4
CEFB5 Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía.
saber
A5
CEFB6 Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
saber
A6
CERM1 Capacidade para a resolución de ecuacións diferenciais ordinarias para a súa aplicación nos problemas de enxeñaría.
saber
A7
CERM2 Comprensión dos conceptos de aleatoriedade dos fenómenos físicos, sociais e económicos, así como de incerteza.
saber
A8
CERM3 Coñecementos de cálculo numérico básico e aplicado á enxeñaría.
saber
A9
CERM4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica e da termodinámica e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría. Transferencia de calor e materia, e máquinas térmicas.
saber
A10
CERM5 Capacidade para coñecer, comprender e empregar os principios e tecnoloxía de materiais.
saber
A11
CERM6 Coñecemento de xeotecnia, e mecánica de solos y de rochas.
saber
A12
CERM7 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
saber
A13
CERM7 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
saber
A13
CERM8 Coñecemento de topografía, fotogrametría e cartografía.
saber
A14
CERM9 Coñecemento dos principios de mecánica de fluídos e hidráulica.
saber
A15
CERM10 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou instalacións.
saber
A16
CERM11 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, reparto e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento de electrónica básica e sistemas de control.
saber
A17
CERM12 Capacidade para aplicar metodoloxías de estudos e avaliacións de impacto ambiental e, en xeral, de tecnoloxías ambientais, sustentabilidade e tratamento de residuos.
saber
A18
CERM13 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, reformulacións, control e seguimento.
saber
A19
CERM14 Coñecemento de procedementos de construción.
saber
A20
CERM15 Coñecemento da metodoloxía, xestión e organización de proxectos.
saber
A21
CEEM1 Extracción de materias primas de orixe mineral.
saber
A22
CEEM2 Deseño, planificación e dirección de explotacións mineiras.
saber
A23
CEEM3 Xeoloxía xeral e de detalle.
saber
A24
CEEM4 Estudos xeotécnicos aplicados á minería, construción e obra civil.
saber
A25
CEEM5 Ensaios mineralóxicos, petrográficos e xeotécnicos. Técnicas de mostraxe.
saber
A26
CEEM6 Modelado de xacementos.
saber
A27
CEEM7 Elaboración de cartografía temática.
saber
A28
CEEM8 Deseño e execución de obras superficiais e subterráneas.
saber
A29
CEEM9 Técnicas de perforación e sostemento aplicadas a obras subterráneas e superficiais.
saber
A30
CEEM10 Manexo, transporte e distribución de explosivos.
saber
A31
CEEM11 Deseño, operación e mantemento de plantas de preparación e tratamento de minerais, rochas industriais, rocas ornamentais e residuos.
saber
A32
CEEM12 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
saber
A33
CEEM13 Electrificación en industrias mineiras.
saber
A34
CEEM14 Ecoloxía e ordenación do territorio. Planificación e xestión territorial e urbanística.
saber
A35
CEMM1 Enxeñaría dos materiais.
saber
A36
CEMM2 Metalurxia e tratamento de concentrados minerais, metais e aliaxes: industria metalúrxica férrea e non férrea, aliaxes especiais, ensaios metalotécnicos, etc.
saber
A37
CEMM3 Composición, estruturas, propiedade e aplicacións dos materiais xeolóxicos metalúrxicos
saber
A38
CEMM4 Tratamento de superficies e soldaduras.
saber
A39
CEMM5 Ensaios e control de calidade de materiais metálicos e non metálicos, materiais cerámicos e plásticos.
saber
A40
Capacitación científico-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e coñecemento das funcións de asesoría, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantenemento, conservación e explotación
saber
A41
CEMM6 Reciclaxe dos materiais metálicos.
saber
A42
CEMM7 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
saber
A43
CERECE1 Aproveitamento, transformación e xestión dos recursos enerxéticos.
saber
A44
CERECE2 Obras e instalacións hidráulicas. Planificación e xestión de recursos hidráulicos.
saber
A45
CERECE3 Industrias de xeración, transporte, transformación e xestión da enerxía eléctrica e térmica.
saber
A46
CERECE4 Operacións básicas de procesos.
saber
A47
CERECE5 Procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos.
saber
A48
CERECE6 Enxeñería nuclear e protección radiológica.
saber
A49
CERECE7 Loxística e distribución enerxética.
saber
A50
CERECE8 Enerxías alternativas e uso eficiente da enerxía.
saber
A51
CERECE9 Fabricación, manexo e utilización de explosivos industriais e pirotécnicos. Ensaios de caracterización de substancias explosivas. Transporte e distribución de explosivos.
saber
A52
CERECE10 Control da calidade dos materiais empregados
saber
A53
CEU1 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñería.
saber
A54
CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
saber facer
Saber estar / ser
B1
CG2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
saber facer
Saber estar / ser
B2
CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
saber facer
Saber estar / ser
B3
CG4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planificación e aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
saber facer
Saber estar / ser
B4
CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de busca de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
saber facer
Saber estar / ser
B5
CG6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer o medio social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
saber facer
Saber estar / ser
B6
CG7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
saber facer
Saber estar / ser
B7
CG8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais.
saber facer
Saber estar / ser
B8
CG9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitirlle esta sensibilidade ás persoas do seu ámbito.
saber facer
Saber estar / ser
B9
CG10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc.
saber facer
Saber estar / ser
B10
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000