Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber facer
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber facer
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber facer
CG1 Capacitación científico-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e coñecemento das funcións consultivas, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantemento, conservación e explotación.
 • saber
CG2 Comprender os múltiples condicionamentos de carácter técnico e legal que xorden no desenvolvemento, no ámbito da enxeñaría de minas, que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o previsto no parágrafo 5 da orde CIN7306 / 2009, a prospección e investigación xeolóxica-mineira, as explotacións de todo tipo de recursos xeolóxicos, incluíndo as augas subterráneas, as obras subterráneas, os almacenamentos subterráneos, as plantas de tratamento e beneficio, as plantas de enerxía, as plantas mineralúrxicas e siderúrxicas, as plantas de materiais para a construción, as plantas de carboquímica, petroquímica e gas, as plantas de tratamentos de residuos e efluentes e fábricas de explosivos e capacidade para empregar métodos contrastados e tecnoloxías acreditadas, co obxectivo de acadar unha maior eficacia dentro do respecto polo Medio Ambiente e a protección da seguridade e saúde dos traballadores e usuarios das mesmas.
 • saber
CG3 Capacidade para deseñar, redactar e planificar proxectos parciais ou específicos das unidades definidas no parágrafo anterior, tales como instalacións mecánicas e eléctricas e o seu mantemento, redes de transmisión de enerxía, instalacións transporte e almacenamento para materiais sólidos, líquidos ou gasosos, entullarías, balsas ou encoros, sostemento e cimentación, demolición, restauración, voaduras e loxística de explosivos.
 • saber
CG4 Capacidade para deseñar, planificar, operar, inspeccionar, asinar e dirixir proxectos, plantas ou instalacións, no seu ámbito.
 • saber facer
CG5 Capacidade de realización de estudos de ordenación do territorio e dos aspectos medioambientais relacionados cos proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
 • saber facer
CG6 Capacidade para o mantemento, conservación e explotación dos proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
 • saber facer
CG7 Coñecemento para realizar, no ámbito da enxeñaría de minas, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o disposto no apartado 5 da orde CIN /306/2009, medicións, replanteos, planos e mapas, cálculos, valoracións, análise riscos, peritaxes, estudos e informes, plans de traballo, estudos de impacto ambiental e social, plans de restauración, sistema control de calidade, sistema de prevención, análise e avaliación das propiedades dos materiais metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos e outros materiais, caracterización de solos e macizos rochosos e outros traballos semellantes.
 • saber
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade de aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas.
 • saber
CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que podan plantexarse na enxeñería. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
 • saber
CE2 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
 • saber
CE3 Coñecementos básicos sobre o uso de programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
 • saber
CE4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
 • saber
CE5 Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía.
 • saber
CE6 Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
 • saber
CE7 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que podan plantexarse na enxeñaría.
 • saber
CE8 Comprensión dos conceptos de aleatoriedade dos fenómenos físicos, sociais e económicos, así como de incerteza.
 • saber
CE9 Coñecementos de cálculo numérico básico e aplicado á enxeñaría.
 • saber
CE10 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica e da termodinámica e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría. Transferencia de calor e materia e máquinas térmicas.
 • saber
CE11 Capacidade para coñecer, comprender e empregar os principios e tecnoloxía de materiais.
 • saber
CE12 Coñecemento de xeotecnia e mecánica de solos y de rochas.
 • saber
CE13 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
 • saber
CE14 Coñecemento de topografía, fotogrametría e cartografía.
 • saber
CE15 Coñecemento dos principios de mecánica de fluídos e hidráulica.
 • saber
CE16 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou instalacións.
 • saber facer
CE17 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, reparto e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento de electrónica básica e sistemas de control.
 • saber
CE18 Capacidade para aplicar metodoloxías de estudos e avaliacións de impacto ambiental e, en xeral, de tecnoloxías ambientais, sustentabilidade e tratamento de residuos.
 • saber facer
CE19 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, reformulacións, control e seguimento.
 • saber facer
CE20 Coñecemento de procedementos de construción.
 • saber
CE21 Coñecemento da metodoloxía, xestión e organización de proxectos.
 • saber
CE22 Capacidade de comprender e aplicar os principios de coñecemento básicos de química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría
 • saber facer
CE23 Extracción de materias primas de orixe mineral.
 • saber
CE24 Deseño e execución de obras superficiais e subterráneas.
 • saber
CE25 Técnicas de perforación e sostemento aplicadas a obras subterráneas e superficiais.
 • saber
CE26 Manexo, transporte e distribución de explosivos.
 • saber
CE27 Ecoloxía e ordenación do territorio. Planificación e xestión territorial e urbanística.
 • saber
CE28 Deseño, planificación e dirección de explotacións mineiras.
 • saber
CE29 Xeoloxía xeral e de detalle.
 • saber
 • saber facer
CE30 Estudos xeotécnicos aplicados á minería, construción e obra civil.
 • saber
 • saber facer
CE31 Ensaios mineralóxicos, petrográficos e xeotécnicos. Técnicas de mostraxe.
 • saber
CE32 Modelado de xacementos.
 • saber
CE33 Elaboración de cartografía temática.
 • saber
CE34 Deseño, operación e mantemento de plantas de preparación e tratamento de minerais, rochas industriais, rocas ornamentais e residuos.
 • saber
CE35 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
 • saber
CE36 Electrificación en industrias mineiras.
 • saber
CE37 Enxeñaría dos materiais.
 • saber
CE38 Metalurxia e tratamento de concentrados minerais, metais e aliaxes: industria metalúrxica férrea e non férrea, aliaxes especiais, ensaios metalotécnicos, etc.
 • saber
CE39 Composición, estruturas, propiedade e aplicacións dos materiais xeolóxicos metalúrxicos.
 • saber
CE40 Tratamento de superficies e soldaduras.
 • saber
CE41 Ensaios e control de calidade de materiais metálicos e non metálicos, materiais cerámicos e plásticos.
 • saber
CE42 Reciclaxe dos materiais metálicos.
 • saber
CE43 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
 • saber
CE44 Aproveitamento, transformación e xestión dos recursos enerxéticos.
 • saber
CE45 Obras e instalacións hidráulicas. Planificación e xestión de recursos hidráulicos.
 • saber
CE46 Industrias de xeración, transporte, transformación e xestión da enerxía eléctrica e térmica.
 • saber
CE47 Operacións básicas de procesos.
 • saber
CE48 Procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos.
 • saber
CE49 Enxeñería nuclear e protección radiológica.
 • saber
CE50 Loxística e distribución enerxética.
 • saber
CE51 Enerxías alternativas e uso eficiente da enerxía.
 • saber
CE52 Fabricación, manexo e utilización de explosivos industriais e pirotécnicos. Ensaios de caracterización de substancias explosivas. Transporte e distribución de explosivos.
 • saber
CE53 Control da calidade dos materiais empregados
 • saber
CT1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
 • saber facer
CT2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
 • saber facer
CT4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planificación e aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
 • Saber estar / ser
CT5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de busca de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
 • saber
CT6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer o medio social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
 • saber
CT7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
 • saber facer
CT8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais.
 • Saber estar / ser
CT9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitirlle esta sensibilidade ás persoas do seu ámbito.
 • Saber estar / ser
CT10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc.
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000