Educational guide 2013_14
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Subjects
  Traballo de Fin de Grao
   Competencies
Code Description
CB1 CEFB1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que podan plantexarse na enxeñería. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización.
CB2 CEFB2 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por ordenador.
CB3 CEFB3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos ordenadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría.
CB4 CEFB4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
CB5 CEFB5 Coñecementos básicos de xeoloxía e morfoloxía do terreo e a súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía.
CB6 CEFB6 Coñecemento axeitado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
CB7 CERM1 Capacidade para a resolución de ecuacións diferenciais ordinarias para a súa aplicación nos problemas de enxeñaría.
CB8 CERM2 Comprensión dos conceptos de aleatoriedade dos fenómenos físicos, sociais e económicos, así como de incerteza.
CB9 CERM3 Coñecementos de cálculo numérico básico e aplicado á enxeñaría.
CB10 CERM4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica e da termodinámica e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría. Transferencia de calor e materia, e máquinas térmicas.
CB11 CERM5 Capacidade para coñecer, comprender e empregar os principios e tecnoloxía de materiais.
CB12 CERM6 Coñecemento de xeotecnia, e mecánica de solos y de rochas.
CB13 CERM7 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
CB14 CERM8 Coñecemento de topografía, fotogrametría e cartografía.
CB15 CERM9 Coñecemento dos principios de mecánica de fluídos e hidráulica.
CB16 CERM10 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou instalacións.
CB17 CERM11 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, reparto e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento de electrónica básica e sistemas de control.
CB18 CERM12 Capacidade para aplicar metodoloxías de estudos e avaliacións de impacto ambiental e, en xeral, de tecnoloxías ambientais, sustentabilidade e tratamento de residuos.
CB19 CERM13 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, reformulacións, control e seguimento.
CB20 CERM14 Coñecemento de procedementos de construción.
CB21 CERM15 Coñecemento da metodoloxía, xestión e organización de proxectos.
CB22 CEEM1 Extracción de materias primas de orixe mineral.
CB23 CEEM2 Deseño, planificación e dirección de explotacións mineiras.
CB24 CEEM3 Xeoloxía xeral e de detalle.
CB25 CEEM4 Estudos xeotécnicos aplicados á minería, construción e obra civil.
CB26 CEEM5 Ensaios mineralóxicos, petrográficos e xeotécnicos. Técnicas de mostraxe.
CB27 CEEM6 Modelado de xacementos.
CB28 CEEM7 Elaboración de cartografía temática.
CB29 CEEM8 Deseño e execución de obras superficiais e subterráneas.
CB30 CEEM9 Técnicas de perforación e sostemento aplicadas a obras subterráneas e superficiais.
CB31 CEEM10 Manexo, transporte e distribución de explosivos.
CB32 CEEM11 Deseño, operación e mantemento de plantas de preparación e tratamento de minerais, rochas industriais, rocas ornamentais e residuos.
CB33 CEEM12 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
CB34 CEEM13 Electrificación en industrias mineiras.
CB35 CEEM14 Ecoloxía e ordenación do territorio. Planificación e xestión territorial e urbanística.
CB36 CEMM1 Enxeñaría dos materiais.
CB37 CEMM2 Metalurxia e tratamento de concentrados minerais, metais e aliaxes: industria metalúrxica férrea e non férrea, aliaxes especiais, ensaios metalotécnicos, etc.
CB38 CEMM3 Composición, estruturas, propiedade e aplicacións dos materiais xeolóxicos metalúrxicos.
CB39 CEMM4 Tratamento de superficies e soldaduras.
CB40 CEMM5 Ensaios e control de calidade de materiais metálicos e non metálicos, materiais cerámicos e plásticos.
CB41 Capacitación científico-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e coñecemento das funcións de asesoría, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantenemento, conservación e explotación
CB42 CEMM6 Reciclaxe dos materiais metálicos.
CB43 CEMM7 Deseño, operación e mantemento de plantas de fabricación de materiais de construción.
CB44 CERECE1 Aproveitamento, transformación e xestión dos recursos enerxéticos.
CB45 CERECE2 Obras e instalacións hidráulicas. Planificación e xestión de recursos hidráulicos.
CB46 CERECE3 Industrias de xeración, transporte, transformación e xestión da enerxía eléctrica e térmica.
CB47 CERECE4 Operacións básicas de procesos.
CB48 CERECE5 Procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos.
CB49 CERECE6 Enxeñería nuclear e protección radiológica.
CB50 CERECE7 Loxística e distribución enerxética.
CB51 CERECE8 Enerxías alternativas e uso eficiente da enerxía.
CB52 CERECE9 Fabricación, manexo e utilización de explosivos industriais e pirotécnicos. Ensaios de caracterización de substancias explosivas. Transporte e distribución de explosivos.
CB53 CERECE10 Control da calidade dos materiais empregados
CB54 CEU1 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñeríaeniería.
CG1 CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CG2 CG2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
CG3 CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
CG4 CG4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planificación e aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
CG5 CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de busca de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
CG6 CG6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer o medio social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
CG7 CG7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
CG8 CG8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais.
CG9 CG9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitirlle esta sensibilidade ás persoas do seu ámbito.
CG10 CG10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000