Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos
 Materias
  Control de calidade de materiais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Destreza e capacidade de interpretar datos de resultados nos ensaios de laboratorio. Resultados de aprendizaxe:
Adquirir habilidades na utilización das normas e informes de ensaios en función das aplicacións finais do material industrial.
Capacidade para a elección e realización de ensaios que aseguren a calidade dun material antes, durante e tras o seu procesado.
20 CG1
CG4
CE53
CT3
CT7
CT10
Resolución de problemas Recolleranse exercicios para corrixir en cada sesión. Avaliaranse e devolverán (5%)
Resultados de aprendizaxe:
Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais.
5 CT1
CT3
CT7
CT10
Prácticas autónomas a través de TIC Participación en foros e cuestionarios
Resultados de aprendizaxe:
Adquirir habilidades na utilización das normas e informes de ensaios en función das aplicacións finais do material industrial.
Capacidade para a elección e realización de ensaios que aseguren a calidade dun material antes, durante e tras o seu procesado.
Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais.
Adquirir a aptitude de actualización continua de técnicas e procesos empregados nos ensaios de control de calidade de materiais.
Adquirir a capacidade de seleccionar a técnica máis axeitada para o control de materiais.
10
Resolución de problemas e /ou exercicios de forma autónoma Avaliación de exercicios de forma autónoma recolleranse en clase
Resultados de aprendizaxe: Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais.
Capacidade para a elección e realización de ensaios que aseguren a calidade dun material antes, durante e tras o seu procesado.
5 CE53
CT1
CT3
CT7
Saídas de estudo/prácticas de campo Informe das distintas saídas de campo a xeito de cuestionario dirixido a contestar de modo individual na data oficial de exame. resultados de aprendizaxe:
Capacidade para a elección e realización de ensaios que aseguren a calidade dun material antes, durante e tras o seu procesado. Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais. Adquirir a aptitude de actualización continua de técnicas e procesos empregados nos ensaios de control de calidade de materiais
2 CG5
CG6
CG8
CE53
Metodoloxías integradas
Avaliarase a WEB realizada por cada grupo en función duns parámetros. Ademais cada membro valorará os seus compañeiros.
Resultados de aprendizaxe:
Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais.
Adquirir a aptitude de actualización continua de técnicas e procesos empregados nos ensaios de control de calidade de materiais.
Adquirir a capacidade de seleccionar a técnica máis axeitada para o control de materiais.
Adquirir habilidades na utilización das normas e informes de ensaios en función das aplicacións finais do material industrial.
15 CG1
CG2
CG3
CG8
CT1
CT5
Probas de resposta curta Data de exame un exame de preguntas curtas que valorará todos os coñecementos adquiridos no curso.
Resultados de aprendizaxe:
Adquirir habilidades na utilización das normas e informes de ensaios en función das aplicacións finais do material industrial. Capacidade para a elección e realización de ensaios que aseguren a calidade dun material antes, durante e tras o seu procesado.Conocer las técnicas actuales disponibles para el análisis de materiales. Adquirir la aptitud de actualización continua de técnicas y procesos empleados en los ensayos de control de calidad de materiales. Adquirir la capacidad de seleccionar la técnica más adecuada para el control de materiales.
28 CG1
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CE53
CT1
Resolución de problemas e/ou exercicios Problemas relacionados co feito ao longo do curso. En data de exame.
Resultados de aprendizaxe: Coñecer as técnicas actuais dispoñibles para a análise de materiais.
15 CE53
CT1
CT3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación continua non se garda e na segunda edición en xullo procederase a realizar un exame en dous partes: teoría e problemas. Cada parte vale o 50 %.

Para a avaliación continua hai que entregar o 90% das actividades.

Calendario de exames:

- Convocatoria Fin de Carreira: 21/09/2017

- Convocatoria ordinaria 2º período: 21/05/2018

- Convocatoria extraordinaria xullo: 02/07/2018

Esta información pódese verificar/consultar de formaactualizada na páxina web do centro:

http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000