Guia docente 2021_22
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría da Enerxía (Plan Novo)
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
  CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
  CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
  CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado coma non especializado
  CB5 Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Capacidad de interrelacionar todos los conocimientos adquiridos, interpretándolos como componentes de un cuerpo del saber con una estructura clara y una fuerte coherencia interna.
  CG2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñería, combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar
  CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñería, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
  CG4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planificación e aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
  CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de procura de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan exporse na enxeñería. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra lineal; xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización..
  CE2 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por computador.
  CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñería.
  CE4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñería.
  CE5 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñería.
  CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
  CE7 Capacidade para a resolución de ecuacións diferenciais ordinarias para a súa aplicación nos problemas de Enxeñería.
  CE8 Comprensión dos conceptos de aleatoriedade dos fenómenos físicos, sociais e económicos, así como de incerteza.
  CE9 Coñecementos de cálculo numérico básico e aplicado á enxeñería.
  CE10 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica e da termodinámica e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñería. Transferencia de calor e materia e máquinas térmicas.
  CE11 Capacidade para coñecer, comprender e empregar os principios e tecnoloxía de materiais.
  CE12 Coñecemento de xeotecnia e mecánica de chans e de rochas
  CE13 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
  CE14 Coñecemento de topografía, fotogrametría e cartografía.
  CE15 Coñecemento dos principios de mecánica de fluídos e hidráulica.
  CE16 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, repartición e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento de electrónica básica e sistemas de control.
  CE17 Capacidade para aplicar metodoloxías de estudos e avaliacións de impacto ambiental e, en xeral, de tecnoloxías ambientais, sustentabilidade e tratamento de residuos.
  CE18 Coñecementos e capacidades para o cálculo, construción e deseño de máquinas
  CE19 Coñecemento da metodoloxía, xestión e organización de proxectos
  CE20 Coñecemento aplicado dos fundamentos de obras e instalacións hidráulicas. Planificación e xestión de recursos hidráulicos.
  CE21 Coñecemento aplicado dos fundamentos dos sistemas e máquinas fluidomecánicas
  CE22 Coñecemento sobre sistemas eléctricos de potencia e as súas aplicacións.
  CE23 Capacidade para o deseño de centrais eléctricas.
  CE24 Capacidade para o deseño e xestión de procedementos de experimentación aplicada, especialmente para a determinación de propiedades termodinámicas e de transporte, e modelado de fenómenos e sistemas no ámbito da enxeñería química, sistemas con fluxo de fluídos, transmisión de calor, operacións de transferencia de materia, cinética das reaccións químicas e reactores
  CE25 Coñecementos sobre balances de materia e enerxía, biotecnoloxía, transferencia de materia, operacións de separación, enxeñería da reacción química, deseño de reactores, e valoración e transformación de materias primas e recursos enerxéticos.
  CE26 Coñecemento aplicado dos fundamento de operacións básicas de procesos
  CE27 Coñecemento aplicado dos fundamentos de procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos
  CE28 Coñecemento aplicado dos fundamentos de enerxías alternativas e uso eficiente da enerxía
  CE29 Coñecementos aplicados de enxeñería térmica
  CE30 Coñecemento aplicado sobre enerxías renovables
  CE31 Coñecemento aplicado dos fundamentos de loxística e distribución enerxética
  CE32 Coñecer, comprender e empregar os principios de aproveitamento, transformación e xestión dos recursos enerxéticos
  CE33 Coñecemento aplicado dos fundamentos de industrias de xeración, transporte, transformación e xestión da enerxía eléctrica e térmica
  CE34 Coñecemento aplicado dos fundamentos de enxeñería nuclear e protección radiolóxica.
  CE35 Capacidade para aplicar os coñecementos de motores e máquinas térmicas aos problemas que poidan exporse na Enxeñería
  CE36 Capacidade para aplicar as Tecnoloxías Ambientais aos problemas que poidan exporse na Enxeñería Térmica
  CE37 Capacidade de análise da problemática da seguridade e saúde nos proxectos, plantas ou instalacións.
  CE38 Coñecementos sobre o modelado e simulación de sistemas
  CE39 Capacidade para a xestión de auditoras de instalacións de enerxía
  CE40 Comprensión e dominio dos conceptos sobre aforro e eficiencia enerxética, así como xestión da mesma e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñería enerxética
  CE41 Capacidade para a innovación no desenvolvemento de novas liñas, proxectos e produtos no campo da Enxeñería enerxética
  CE42 Capacidade para analizar o réxime económico de funcionamento dos sistemas de produción de enerxía eléctrica. Coñecer o mercado de enerxía eléctrica
  CE43 Coñecemento e capacidade de aplicación da normativa relacionada coa eficiencia enerxética
  CE44 Coñecer os sensores para medida de variables físicas.
  CE45 Capacidade para seleccionar e utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica
  CE46 Coñecemento e capacidade de deseño de instalacións de baixa tensión
  CE47 Capacidade de analizar o comportamento das instalacións desde o punto de vista da calidade de onda e a eficiencia
  CE48 Posuír e comprender coñecemento no campo da produción de frío
  CE49 Capacidade para deseñar instalacións de frío e climatización.
  CE50 Aplicar os principios do aproveitamento das enerxías alternativas
  CE51 Coñecer en detalle e ter capacidade para deseñar os principais sistemas de produción de enerxía de orixe renovable
  CE52 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, replanteos, control e seguimento
  CE53 Coñecer, comprender e utilizar os principios da extracción de materias primas de orixe mineral
  CE54 Coñecementos aplicados de organización de empresas
  CE55 Capacidade para identificar o potencial do espazo subterráneo no ámbito da enerxía
  CE56 Capacidade para a xestión económica e de recursos humanos dun proxecto do ámbito da enxeñería da enerxía
  CE57 Capacidade para traballar nun grupo multidisciplinar e nunha contorna multilingüe e de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, coñecementos, procedementos, resultados e ideas relacionadas coa enerxía.
  CE58 Manexo de ferramentas de software de deseño asistido por computador
  CE59 Aplicar as ferramentas de enxeñería cartográfica, fotogrametría e teledetección na resolución de problemas de eficiencia enerxética
  CE60 Coñecer os mecanismos de almacenamento e extracción de hidrocarburos.
  CE61 Identificar os mecanismos de contaminación de chans orixinados por procesos tecnolóxicos e industriais no ámbito de enxeñería da enerxía
  CE62 Coñecer os procesos e tecnoloxías de remediación de chans. Ser capaz de seleccionar os procesos de mediación de chans máis axeitadas
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer a contorna social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñería e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
  CT2 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso
  CT3 Concibir a enxeñería nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara a temas ambientais.
  CT4 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitir esta sensibilidade ás persoas da súa contorna.
  CT5 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética, ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc
  CT6 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
  CT7 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
  CT8 Sustentabilidade e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000