Guia docente 2022_23
Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Competencias
Código Descrición
CE1 Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que podan plantexarse na enxeñaría. Aptitude para aplicar os coñecementos sobre: álxebra liñal, xeometría; xeometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuacións diferenciais e en derivadas parciais; métodos numéricos; algorítmica numérica; estatística e optimización
CE2 Capacidade de visión espacial e coñecemento das técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionais de xeometría métrica e xeometría descritiva, como mediante as aplicacións de deseño asistido por computador.
CE3 Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e programas informáticos con aplicación en enxeñaría
CE4 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e ondas e electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría.
CE5 Capacidade para comprender e aplicar os principios de coñecementos básicos da química xeral, química orgánica e inorgánica e as súas aplicacións na enxeñaría.
CE6 Coñecemento adecuado do concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.
CE7 Capacidade para a resolución de ecuacións diferenciais ordinarias para a súa aplicación nos problemas de Enxeñaría.
CE8 Comprensión dos conceptos de aleatoriedad dos fenómenos físicos, sociais e económicos, así como de incerteza.
CE9 Coñecementos de cálculo numérico básico e aplicado á enxeñaría.
CE10 Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica e da termodinámica e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría. Transferencia de calor e materia e máquinas térmicas.
CE11 Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios e tecnoloxía de materiais.
CE12 Coñecemento de geotecnia e mecánica de solos e de rochas.
CE13 Coñecemento de resistencia de materiais e teoría de estruturas.
CE14 Coñecemento de topografía, fotogrametría e cartografía.
CE15 Coñecemento dos principios de mecánica de fluídos e hidráulica.
CE16 Coñecementos fundamentais sobre o sistema eléctrico de potencia: xeración de enerxía, rede de transporte, repartición e distribución, así como sobre tipos de liñas e condutores. Coñecemento da normativa sobre baixa e alta tensión. Coñecemento de electrónica básica e sistemas de control.
CE17 Capacidade para aplicar metodoloxías de estudos e avaliacións de impacto ambiental e, en xeral, de tecnoloxías ambientais, sustentabilidade e tratamento de residuos.
CE18 Coñecementos e capacidades para o cálculo, construción e deseño de máquinas
CE19 Coñecemento da metodoloxía, xestión e organización de proxectos
CE20 Obras e instalacións hidráulicas. Planificación e xestión de recursos hidráulicos.
CE21 Coñecemento aplicado dos fundamentos dos sistemas e máquinas fluidomecánicas
CE22 Coñecemento sobre sistemas eléctricos de potencia e as súas aplicacións.
CE23 Capacidade para o deseño de centrais eléctricas.
CE24 Capacidade para o deseño e xestión de procedementos de experimentación aplicada, especialmente para a determinación de propiedades termodinámicas e de transporte, e modelado de fenómenos e sistemas no ámbito da enxeñaría química, sistemas con fluxo de fluídos, transmisión de calor, operacións de transferencia de materia, cinética das reaccións químicas e reactores.
CE25 Coñecementos sobre balances de materia e enerxía, biotecnoloxía, transferencia de materia, operacións de separación, enxeñaría da reacción química, deseño de reactores, e valoración e transformación de materias primas e recursos enerxéticos.
CE26 Operacións básicas de procesos.
CE27 Procesos de refino, petroquímicos e carboquímicos
CE28 Enerxías alternativas e uso eficiente da enerxía
CE29 Coñecementos aplicados de enxeñaría térmica.
CE30 Coñecemento aplicado sobre enerxías renovables
CE31 Loxística e distribución enerxética
CE32 Aproveitamento, transformación e xestión dos recursos enerxéticos
CE33 Industrias de xeración, transporte, transformación e xestión da enerxía eléctrica e térmica.
CE34 Enxeñaría nuclear e protección radiolóxica
CE35 Capacidade para aplicar os coñecementos de motores e máquinas térmicas aos problemas que poidan exporse na Enxeñaría.
CE36 Capacidade para aplicar as Tecnoloxías Ambiental aos problemas que poidan exporse na Enxeñaría Térmica.
CE37 Coñecementos básicos de xeología e morfoloxía doterreno e súa aplicación en problemas relacionados coa enxeñaría. Climatoloxía
CE38 Op1 Coñecemento e capacidade de deseño de instalacións de baixa tensión.
CE39 Op2 Capacidade de analizar o comportamento das instalacións dende o punto de vista da calidade de onda e da eficiencia.
CE40 Op3 Posuir e comprender o coñecemento no campo da producción de frío.
CE41 Op4 Capacidade para deseñar instalacións de frío e climatización.
CE42 Op5 Aplicar os principios do aproveitamento das enerxías alternativas.
CE43 Op6 Coñecer en detalle e ter capacidade para deseñar os principais sistemas de produción de enerxía de orixe renovable
CE44 Op7 Coñecementos sobre o modelado e simulación de sistemas.
CE45 Op8 Capacidade para a xestión de auditoras de instalacións de enerxía.
CE46 Op9 Comprensión e dominio dos conceptos sobre aforro e eficiencia enerxética, así como xestión da mesma e a súa aplicación para a resolución dos problemas propios da enxeñaría enerxética
CE47 Op10 Capacidade para a innovación no desenvolvemento de novas liñas, proxectos e produtos no campo da Enxeñaría enerxética.
CE48 Op11 Capacidade para analizar o réxime económico de funcionamento dos sistemas de produción de enerxía eléctrica. Coñecer o mercado de enerxía eléctrica.
CE49 Op12 Coñecemento e capacidade de aplicación da normativa relacionada coa eficiencia enerxética.
CE50 Op13 Coñecer os sensores para medida de variables físicas.
CE51 Op14 Capacidade para seleccionar e utilizar sistemas de adquisición de datos e instrumentación electrónica.
CE52 Op15 Capacidade de planificación e xestión integral de obras, medicións, replanteos, control e seguimento.
CE53 Op16 Extracción de materias primas de orixe mineral.
CE54 Op17 Coñecementos aplicados de organización de empresas.
CE55 Op18 Sistemas de produción e Fabricación Industrial.
CE56 Op19 Deseño, planificación e dirección de explotacións mineiras.
CT1 Capacidade de interrelacionar tódolos coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CT2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
CT3 Propor e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
CT4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planificación e aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
CT5 Coñecer as fontes necesarias para dispor dunha actualización permanente e continua de toda a información precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de procura de información e adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
CT6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer a contorna social e empresarial e saber relacionarse coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
CT7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
CT8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sustentable con sensibilidade cara temas medioambientais.
CT9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitir esta sensibilidade ás persoas da súa contorna.
CT10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da dinámica do pensamento científico, mostrando unha actitude flexible, aberta e ética ante opinións ou situacións diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos fundamentais, accesibilidade, etc.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000