Guia docente 2014_15
E. T. S. de Enxeñaría de Minas
Grao en Enxeñaría da Enerxía
 Materias
  Obras, replanteos e procesos de construción
   Contidos
Tema Subtema
Fundamentos da Xeomática Fontes de datos Cartográficos. Recursos na web.
Introdución os métodos xeomáticos como fontes de datos: Topografía, Fotogrametría, LiDAR, GPS. Instrumentación.
Xeración e tratamento de Nubes de puntos. Delineado, xeración superficies e curvas de nivel.
Modelado xeométrico industrial, medicións de precisión. Procesos de enxeñería inversa.
Aplicacións da Topografía Replanteos. Definición e procedemento. Instrumentación necesaria. Replanteo de puntos e alineacións. Métodos planimétricos e altimétricos de replanteo. Replateo de cimentacións.
Topografía lineal. Obras de desenvolvemento lineal, consideracións xerais. Perfíles Lonxitudinais, métodos. Perfíles transversais, sección transversal, taludes.
Cálculos volumétricos. Medicións en obra e proxecto. Métodos de Cubicación, volúmenes e movementos de terras.
Organización e Xestión da actividade constructora O proxecto. Contratos de obra. O proceso de licitación. As empresas constructoras.
Planificación e xestión dunha obra. Axentes que interveñen na execución e control de obras.
Actividades relacionadas coa execución dunha obra. Seguridade e saude. Control de calidade. Xestión medioambiental
Materiais de Construcción e Maquinaria O terreo. Equipos para os movementos de terras.
Materiais petreos. Clasificación.
Materiais conglomerantes e ligantes. Formigóns e morteiros. Plantas de fabricación de formigón.
Aceros estructurais.
Materiais específicos e prefabricados. Equipos para a execución de firmes e pavimentos.
Cimbras, encofrados e moldes. Estructuras auxiliares.
Sistemas e Procesos Constructivos Movemientos de terras e cimentación. Drenaxes. Contención de terras.
Estruturas, forxados, vigas e piares.
Cubertas.
Revestimentos, cerramentos e protección física dos edificios e instalacións industriais. Elementos e sistemas de acabado.
Instalacións, conduccións e canalizacións.
Patoloxías e sistemas de rehabilitación.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000