Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
 Materias
  Socioloxía do traballo
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET.

=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes que se manteñen
Ante calquer eventualidade, derivada do Covid 19, por mor da cal a docencia non puidera desenvolverse de xeito presencial, continuará na modalidade online a través de videoconferencia e FAITIC, atendendo tamén todas as dúbidas que puderan surxirlle o alumnado por correo electrónico ou por teléfono.

* Metodoloxías docentes que se modifican

* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (titorías)
Si a presencialidade non é posible, as titorías poderán realizarse por correo electrónico, a través do despacho virtual, ou ben telefonicamente chamando o teléfono do despacho, desviado o móbil do profesorado da materia.

* Modificacións (se proceder) dos contidos a impartir

* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
A bibliografía para preparar a materia, tanto a adicional como a básica, estará accesible, para cada un dos temas dos que se compón a materia, na plataforma FAITIC

* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Estudio de Casos: [Peso anterior 40%] [Peso Proposto 40%]
Examen de preguntas de desenvolvimento: [Peso anterior 60%] [Peso Proposto 60%]

* Probas pendentes que se manteñen
Estudio de Casos: [Peso anterior 40%] [Peso Proposto 40%]
Examen de preguntas de desenvolvimento: [Peso anterior 60%] [Peso Proposto 60%]

* Probas que se modifican
Non hai modificacións

* Novas probas
Non hai novas probas

* Información adicional
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000