Guia docente 2021_22
Escola Universitaria de Estudos Empresariais
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Finanzas para PEMES
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Tal como detállase máis adiante, a asistencia participativa ás clases e seminarios pode sumar ata dous puntos adicionais á nota obtida no exame. Os alumnos que non conten coa asistencia mínima requirida poderán así mesmo obter a máxima nota. 20 CG2
CE1
CE2
CE5
CE10
CE13
CE14
Resolución de problemas e/ou exercicios
Exercicios e problemas sobre contidos da asignatura que sumarán ata o 50% da nota do exame

40 CG2
CE1
CE2
CE13
CE14
Exame de preguntas obxectivas
Preguntas tipo test sobre contidos da asignatura que sumarán ata o 50% da nota do exame
40 CG2
CE1
CE2
CE5
CE10
CE13
CE14
Estudo de casos Tanto os alumnos presenciales como os non presenciales deberán resolver, ben en clase, ben no seu domicilio, casos relacionados cos contidos da asignatura

0 CG2
CE1
CE2
CE5
CE10
CE13
CE14
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A fin de posibilitar a conciliación entre a vida persoal e laboral do alumno coa súa promoción académica, faise necesario establecer sistemas de avaliación flexibles, de forma que aqueles alumnos que non poidan asistir regularmente a clase, xa sexa por condicionantes persoais ou por elixir a modalidade semipresencial, poidan superar a materia, este sistema consiste en:

1.- AVALIACIÓN CONTINUA

A seguir por aqueles alumnos que asistan polo menos ao 80% dás clases e seminarios dá materia.

Os alumnos deberán realizar vos exercicios e supostos que se expoán en clase.

Vos profesores poderán expor a aqueles alumnos que conten cunha asistencia igual ou superior ao 80% pero que non realizasen en clase algún dous exercicios ou supostos propostos, ou ben preguntas adicionais específicas sobre vos devanditos contidos nos exames finais, ou ben expor aos alumnos a súa resolución e entrega ao longo do curso.

A asistencia participativa indicada e a realización dúas exercicios e supostos expostos sumará ata dous puntos á nota obtida nos exames finais.

2.- EXAMES FINAIS

A cualificación que obteránn vos alumnos que sigan ou sistema de avaliación continua non exame final ponderaránun 80% (ata 8 puntos) na cualificación final e, para aprobar, deberán obter non exame unha cualificación mínima de 5 sobre 10, cun mínimo de 5 sobre 10, tanto en teoría como en práctica.

Tal como indicouse, ou exame final poderá incluír preguntas ou exercicios específicos para aqueles alumnos que seguisen este sistema (asistencia mínima xa indicada), pero que non realizasen algún dous supostos ou exercicios de clase.

Igualmente, vos alumnos que non sigan ou sistema de avaliación continua (asistencia inferior ao 80%) poderán obter a máxima nota. Ou exame cualificarase de 0 a 10. Para aprobar é necesario obter un 5, sen que a teoría ou a práctica teran unha cualificación inferior a 5.

Vos profesores dá materia poderán expor a lestes alumnos, ou ben preguntas adicionais específicas non exame final relacionadas cos supostos ou exercicios realizados en clase, ou ben proporlles a realización de exercicios ou supostos a resolver e entregar ao longo do curso. Estas actividades ou complementos comunicaranse con antelación suficiente.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000