Educational guide 2024_25
Facultade de Comercio
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Dereito Privado do Empresario
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas Valorarase a participación do alumno en orden á resolución dos casos e exercicios prácticos que se formulen sobre a materia explicada, en especial a búsqueda e a adecuada aplicación dos preceptos legais que correspondan. Valorarase a participación activa nas clases teóricas, en especial a través de boas preguntas e intervencións, así como as correctas respostas aos cuestionarios ben de tipo teórico, práctico, ou teórico-práctico que, no seu caso, se plateen, cuio formato pode corresponder a preguntas de resposta longa, de respuesta curta ou tipo test. 60 B2
Exame de preguntas obxectivas o exame final consistiría en a presentación de varias preguntas sobre a materia explicada en as sesións magistrales, que deberán ser respondidas por o alumno de forma acertada e concisa. Para que a nota obtida en has Prácticas de laboratorio faga media e some a cualificación final, é preciso obter en esta proba final unha nota mínima de 2,5 sobre 6. 40 B2
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Criterios específicos para os alumnos de a modalidade presencial: 

- Evaluación continúa, 1) elaboración dun traballo tutelado, que deberán presentar en a data límite que se lles sinale. Por o traballo tutelado poderán obter ata o 30% de a cualificación final.  2) Traballos na aula e probas puntuables. Poderán obter ata o 30% de a cualificación final. 3) Participación na clase e na resolución de exercicios. Poderán obter ata o 10% da cualificación final. 4) Para rematar, deberán realizar o exame final en a data oficial, que consistirá en preguntas curtas e a resolución de os casos prácticos que se propoñan e para o que poderán auxiliarse de os textos legais aplicables a o caso. A cualificación obtida en este exame supoñerá un 40% de a nota final.

- Os alumnos que non superasen a materia en o sistema de avaliación continua indicado, deberán presentarse –para superar a materia- a exame final e desenvolver as probas que en o mesmo sinálense, que serán idénticas ou similares, en canto a estrutura e ponderación, a as de os alumnos semipresenciales, o que se anunciará oportunamente. 

Criterios específicos para os alumnos de a modalidade semipresencial:
1) En a primeira semana de clase de a materia, deberán poñerse en contacto con o profesor de o cadro docente que lle indique o profesor coordinador de a materia, a os efectos de a elaboración de o traballo tutelado, que deberán presentar en a data límite que se lles sinale. Por o traballo tutelado poderán obter ata o 30% de a cualificación final.
2) Ademais, deberán desenvolver, a o longo de o período cuatrimestral, aquelas actividades que indique o profesor coordinador de a materia. Por o desenvolvemento de devanditas actividades poderán obter ata un 30% de a cualificación final.
3) Para rematar, deberán realizar o exame final en a data oficial, que consistirá en preguntas curtas e a resolución de os casos prácticos que se propoñan e para o que poderán auxiliarse de os textos legais aplicables a o caso. A cualificación obtida en este exame supoñerá un 40% de a nota final. 

En ambos sistemas, para a segunda avaliación aplicaranse os criterios anteriores, conservándose a puntuación obtida en a avaliación continua.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000