Educational guide 2024_25
Facultade de Comercio
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Fontes e Recursos de Información para PEMES
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Controlarase a asistencia e participación en actividades suscitadas en os términos que especifique o docente. 10 B1
B2
B3
C1
C2
C5
C6
C18
Traballo tutelado Realización de un traballo práctico sobre un tema relacionado con os contidos de a materia 40 A1
A5
B1
B2
B3
B7
C1
C2
C5
C6
Instrucción programada Controlarase a asistencia e participación en actividades suscitadas en os términos que especifique o docente 20 B1
B2
C1
C2
C5
C18
Exame de preguntas obxectivas Responderase a cuestións xerais, relacionadas con os temas tratados. En función de o desenvolvemento de as clases, estas probas poderán substituírse por a elaboración de un traballo ou exercicio práctico. 30 B1
B2
B3
C1
C2
C5
C6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

No caso da modalidade presencial, considerarase que oalumnado segue a avaliación continua se asisten como mínimo ao 75% dasactividades presenciais. No caso da modalidade mixta, para seguir a avaliacióncontinua, o alumnado deberá realizar todas as actividades propostas.

En ambos os casos, a nota final será a suma dascualificacións obtidas nas distintas probas.

Alternativamente, pódese renunciar explícitamente á avaliación continua. Transcorrido o prazo dun mes desde o inicio do cuadrimestre, o alumnado disporá dun prazo de 10 días hábiles para manifestar, formal e por escrito, a súa intención de beneficiarse do sistema global de avaliación na convocatoria ordinaria do citado cuadrimestre, renunciando así a avaliación continua. Para iso, debe enviar un correo electrónico ao profesor responsable da materia, cunha copia á coordinación do Máster (mpymes@uvigo.es). De non manifestarse esta intención, enténdese que o alumno/a segue a avaliación continua, renunciando á avaliación global na convocatoria ordinaria do dito cuadrimestre. Tamén poderás renunciar á avaliación continua se ao longo do curso documentas suficientemente algunha causa imprevista que impida obxectivamente continuar coa avaliación continua.

O alumnado que non siga a avaliación continua terá querealizar un exame final na data oficial fixada no calendario de exames e a notafinal da materia será a do exame, que se valorará sobre 10 puntos.

No caso de non superar a materia en primeira convocatoria, oalumnado poderá repetir os traballos que considere oportunos e,obrigatoriamente, realizar o exame de preguntas obxectivas.

A condición de que o estudante supere a materia segundo os criterios antes descritos, sumarase a a nota que obteña un máximo de 1 punto por a participación en determinadas actividades externas que eventualmente teñan lugar durante o cuatrimestre en que se imparta a materia, e que o profesorado de esta materia considere de interese. Poderá tratarse de actividades organizadas por o centro, a universidade, ou outras entidades, como visitas a empresas, charlas, mesas redondas, conferencias, talleres, seminarios, ou similares.

Para iso, o profesorado de a materia comunicará previamente a o alumnado por os medios habituais (en horas presenciais ou a través de Moovi) aquelas actividades en as que a participación supoñerá un incremento de a nota. Bonificarase a participación en cada actividade con 0,25 puntos, e ata un máximo de 1 punto; en calquera caso a nota final de a materia non poderá superar o máximo de 10.

O alumnado deberá aportar algún documento acreditativo de a súa participación en cada actividade que desexe que se lle contabilice en os prazos indicados por a persoa que coordine a materia. En o caso de actividades organizadas por o centro, este encargarase de recompilar dita información e trasladala a o profesorado.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000