Educational guide 2023_24
Facultade de Comercio
Máster Universitario en Dirección de PEMES
 Materias
  Fontes e Recursos de Información para PEMES
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Controlarase a asistencia e participación en actividades suscitadas en os términos que especifique o docente. 10 B1
B2
B3
C1
C2
C5
C6
C18
Traballo tutelado Realización de un traballo práctico sobre un tema relacionado con os contidos de a materia 40 A1
A5
B1
B2
B3
B7
C1
C2
C5
C6
Instrucción programada Controlarase a asistencia e participación en actividades suscitadas en os términos que especifique o docente 20 B1
B2
C1
C2
C5
C18
Exame de preguntas obxectivas Responderase a cuestións xerais, relacionadas con os temas tratados. En función de o desenvolvemento de as clases, estas probas poderán substituírse por a elaboración de un traballo ou exercicio práctico. 30 B1
B2
B3
C1
C2
C5
C6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

No caso da modalidade presencial, considerarase que o
alumnado segue a avaliación continua se asisten como mínimo ao 75% das
actividades presenciais. No caso da modalidade mixta, para seguir a avaliación
continua, o alumnado deberá realizar todas as actividades propostas.

En ambos os casos, a nota final será a suma das
cualificacións obtidas nas distintas probas.

Alternativamente, pódese renunciar expresamente á avaliación
continua solicitándo por escrito ao profesorado da materia, antes da 3a semana
de docencia. Ou se, ao longo do curso, acredita suficientemente algunha causa
inesperada que lle impida obxectivamente seguir a avaliación continua.

O alumnado que non siga a avaliación continua terá que
realizar un exame final na data oficial fixada no calendario de exames e a nota
final da materia será a do exame, que se valorará sobre 10 puntos.

No caso de non superar a materia en primeira convocatoria, o
alumnado poderá repetir os traballos que considere oportunos e,
obrigatoriamente, realizar o exame de preguntas obxectivas.

A condición de que o estudante supere a materia segundo os criterios antes descritos, sumarase a a nota que obteña un máximo de 1 punto por a participación en determinadas actividades externas que eventualmente teñan lugar durante o cuatrimestre en que se imparta a materia, e que o profesorado de esta materia considere de interese. Poderá tratarse de actividades organizadas por o centro, a universidade, ou outras entidades, como visitas a empresas, charlas, mesas redondas, conferencias, talleres, seminarios, ou similares.

Para iso, o profesorado de a materia comunicará previamente a o alumnado por os medios habituais (en horas presenciais ou por Faitic) aquelas actividades en as que a participación supoñerá un incremento de a nota. Bonificarase a participación en cada actividade con 0,25 puntos, e ata un máximo de 1 punto; en calquera caso a nota final de a materia non poderá superar o máximo de 10.

O alumnado deberá aportar algún documento acreditativo de a súa participación en cada actividade que desexe que se lle contabilice en os prazos indicados por a persoa que coordine a materia. En o caso de actividades organizadas por o centro, este encargarase de recompilar dita información e trasladala a o profesorado.


Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000