Guia docente 2024_25
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Máster Universitario en Visión por computador
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe
  A1 CB6 Posuir e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  A2 CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados co seu área de estudo
  A3 CB8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
  A4 CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións –e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan– a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
  A5 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
Sinale B Código Coñecementos
  B1 Capacidade de análise e síntese de coñecementos
  B2 Capacidade para analizar as necesidades dunha empresa no ámbito da visión por cmputador e determinar a mellor solución tecnolóxica para a mesma
  B3 Capacidade para desenvolver sistemas de visión por computador dependendo das necesidades existentes e aplicar as ferramentas tecnolóxicas máis axeitadas
  B4 Capacidade de análise crítica e de avaliación rigorosa de tecnoloxías e metodoloxías
  B5 Capacidade para identificar problemas sen resolver e achegar solucións innovadoras
  B6 Capacidade para identificar resultados teóricos ou novas tecnoloxías con potencial innovador e convertelos en produtos e servizos de utilidade para a sociedade
  B7 Capacidade de aprendizaxe autónomo para a especialización nun ou máis campos de estudo
Sinale C Código Habilidades
  C1 Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías de procesado de imaxes
  C2 Coñecer e aplicar técnicas de aprendizaxe automática e recoñecemento de patróns aplicadas a visión por computador
  C3 Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías da análise de imaxe e video
  C4 Concibir, desenvolver e avaliar sistemas complexos de visión por computador
  C5 Analizar e aplicar métodos do estado da técnica en visión por computador
  C6 Coñecer e aplicar os fundamentos de adquisición de imaxes e dos sistemas de visión artificial
  C7 Coñecer e aplicar os fundamentos da adquisición de imaxe médica e o seu procesamento e análise
  C8 Comunicar e diseminar os resultados e conclusións da investigación
  C9 Coñecer e aplicar os conceptos, metodoloxías e tecnoloxías para o recoñecemento de patróns visuais en escenas reais
Sinale D Código Competencias
  D1 Exercer a profesión con conciencia clara da súa dimensión humana, económica, legal e ética e cun claro compromiso de calidade e mellora continua
  D2 Capacidade de traballo en equipo, organización e planificación
  D3 Desenvolvemento do espírito innovador e emprendedor
  D4 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria
  D5 Incorporar no exercicio profesional criterios de sustentabilidade e compromiso ambiental. Adquirir habilidades no uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000