Guia docente 2020_21
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Ciberseguridade
 Materias
  Análise de malware
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Prácticas de laboratorio Os alunos realizarán prácticas de laboratorio, onde se traballará cos conceptos estudiados nas clases teóricas. 45 CB1
CG1
CE8
CE11
CE13
CT5
Foros de discusión Os estudiantes deben participar no foro da plataforma TEMA. 5 CB1
CG1
CE11
CE13
CT4
CT5
Estudo de casos El alumnado realizará presentacións de casos de estudio, seleccionados por eles, para analizar amenazas actuáis. 15 CG1
CE11
CE13
CT5
Exame de preguntas obxectivas Dous test de evaluación sucesivos para o contido parcial da materia impartida ata ese momento. Os tests serán individuáis e de tiempo limitado. 30 CB1
CG1
CE11
CE13
CT5
Resolución de problemas e/ou exercicios Durante as clases maxistrais realizaranse preguntas aos estudiantes para coñecer a súa comprensión do tema baixo estudio. 5 CB1
CE11
CE13
CT5
 
Outros comentarios sobre a AvaliaciónOs elementos que forman parte da avaliación da materia son os seguintes:

- Cuestionarios: ao longo do curso realizaranse dous cuestionarios que achegarán un 15% da nota final (cada un).

- Presentación de casos de estudio: cada alumno deberá realizar unha presentación orixinal que aportará un 15% da nota final.

- Prácticas de laboratorio: cada alumno deberá realizar un conxunto de prácticas propostas no laboratorio que achegarán un 45% da nota final.


- Participación en clase: os estudiantes participarán e discutirán sobre as exposiciones realizadas por o profesor e esto
contribuirá ata un 5% a nota final.


- Participación no foro: os estudiantes deben participar no foro da asignatura, de forma individual, e esto contribuirá ata
un 5% a nota final. Para obter dito porcentaxe débense proporcionar, como mínimo, dúas contribucions relevantes.


Así temos:

Nota Final = Cuestionarios (2x15 = 30%) + Presentación de casos de estudio (15%) + Práctica de lab. (45%) + Participación en clase (5%) +
Foro (5%) = 100%.


Os estudiantes deben obter o menos 4 puntos sobre 10 na nota dos cuestionarios e a práctica para
poder calcular a nota media final. Si calqueira das notas é inferior a 4, entón a notal final non poderá superar 4 puntos sobre
10.


A planificación das diferentes probas de avaliación intermedia aprobarase nunha Comisión Académica de Grado (CAG) e
estará dispoñible ao principio do cuatrimestre.


En caso de detección de copia en calquera das probas (probas curtas, exames parciais ou exame final), a cualificación final
será de SUSPENSO (0) e o feito será comunicado á dirección do Centro para os efectos oportunos.


Seguindo as directrices propias da titulación ofrecerase aos alumnos que cursen esta materia dous sistemas de
avaliación: avaliación continua e avaliación final (fin do cuadrimestre).


Avaliación continua: o estudante segue a avaliación continua dende o momento en que se presenta os dous cuestionarios
da materia. Un alumno que opta pola avaliación continua considérase que se presentou á materia, independentemente de
que se presente ou non ao exame final.


Primeira oportunidade: o alumno deberá realizar un exame teórico que substitúe aos cuestionarios realizados ao longo do
curso, ademais de entregar as prácticas e os traballos equivalentes aos que se realizaron como parte da avaliación continua.


Segunda oportunidade: o alumno deberá realizar a parte que non superase. No caso de non superar os cuestionarios
deberá realizar un exame equivalente.


Os traballos e tarefas prácticas propostas e realizadas neste curso non son recuperables e só son válidas para
o curso actual.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000