Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación
 Materias
  Circuítos Mixtos Analóxicos e Dixitais
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio Valórase a participación do alumno nas prácticas de laboratorio: preparación de tarefas previas, cumprimento dos obxectivos expostos en cada práctica e tarefas posteriores nas que o alumno analiza os resultados, compáraos cos esperados e presenta as conclusións. Poden aplicarse ás probas de avaliación continua ou ao exame final.
Con esta metodoloxía avalíanse as competencias CG8, CE12 e CE14.
25
Probas de resposta curta Probas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto. O alumnado debe responder de forma directa en virtude dos coñecementos que teña sobre a materia. A resposta é breve. Poden aplicarse ás probas de avaliación continua ou ao exame final.
Con esta metodoloxía avalíanse as competencias CB1, CG4, CE11 e CE14.
25
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas que inclúen actividades de laboratorio e/ou TIC, problemas ou casos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade suscitada, plasmando de forma práctica os coñecementos teóricos e prácticos da materia, utilizando de ser necesario o equipamento ou instrumentación das prácticas de laboratorio da materia. Poden aplicarse ás probas de avaliación continua ou ao exame final.
Con esta metodoloxía avalíanse as competencias CG8, CE11, CE12 e CE14.
25
Probas de tipo test Probas que inclúen preguntas directas sobre un aspecto concreto con respostas de selección múltiple. Poden aplicarse ás probas de avaliación continua ou ao exame final.
Con esta metodoloxía avalíanse as competencias CB1, CG4 e CE14.
25
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

1. Avaliación continua

A avaliación continua divídese en catro partes (cos seus respectivos pesos): aproveitamento
das prácticas de laboratorio (25%), proba práctica (25%), proba de resposta
curta (25%) e proba de tipo test (25%). A nota final puntúase
sobre un máximo de 10 puntos.

A nota final é a suma das notas de cada parte se se cumpren as seguintes condicións:

  • Realizar un mínimo do 80% das
    prácticas de laboratorio.
  • Obter unha puntuación mínima do 40% en cada
    parte da avaliación.

Se non se cumpre algún dos requisitos anteriores, a nota final será a suma das
notas de cada parte, pero limitada a un 40% da nota máxima (4 puntos).

Para aprobar, os alumnos deben obter unha puntuación total igual ou superior ao 50%
da nota máxima (5 puntos).

A proba práctica realizarase na última sesión de laboratorio. As probas de tipo
test e de resposta curta dividiranse en dúas sesións repartidas ao longo do
período de docencia da materia.

2. Exame final

Os alumnos que non opten pola avaliación continua (non realizasen, polo menos,
o 80% de practícalas) ou obtivesen unha nota total menor que o 5
(suspenso), poderán presentarse a un exame final.

O exame final consistirá nunha proba práctica e nunha teórica, cada unha
correspondente ao 50% da nota total. Para aprobar deberá obter un mínimo
do 40% en cada parte e sumar en total, como mínimo, 5 puntos.

3. Convocatoria de recuperación

A convocatoria de recuperación será como a do exame final.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000