Guia docente 2020_21
Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación
 Materias
  Programación I
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Aprendizaxe baseado en proxectos Desenvolverase un proxecto nas últimas semanas do curso, e entregarase o código C que o implementa.

A avaliación do proxecto é individual, e realizarase mediante o exame práctico final.
20 CG4
CG9
CE6
CE12
CT2
CT4
Práctica de laboratorio Ao longo do curso, realizaranse 3 probas parciais de laboratorio que consistirán na realización de pequenos programas no computador.

Estes exames avaliarán, de forma individual, a realización das prácticas.
30 CG4
CE12
Exame de preguntas obxectivas Ao longo do curso, faranse 3 probas parciais de teoría que poden conter:
- cuestións de resposta curta
- cuestiones tipo test

Estes exames avaliarán, de forma individual, o coñecemento dos conceptos introducidos nas sesións maxistrais.

O exame teórico final tamén conterá este tipo de cuestións.
40 CG4
CE12
Resolución de problemas e/ou exercicios O exame teórico final terá unha parte que consitirá na resolución de problemas e/ou exercicios 10 CG4
CE12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A continuación móstrase a planificación da materia por temas, indicando o momento estimado dos fitos de avaliación máis importantes (as datas das probas parciais teóricas e prácticas son tentativas: a planificación das diferentes probas de avaliación intermedia aprobarase nunha Comisión Académica de Grao (CAG) e estará dispoñible ao principio do cuadrimestre). • Semana 1: Introdución de teoría + Tema 1

 • Semana 2: Tema 2 | Introdución de práctica

 • Semana 3: Tema 3 | Práctica 1

 • Semana 4: Tema 3 | Práctica 2

 • Semana 5: Tema 4 | Práctica 3

 • Semana 6: Tema 4+ Parcial Teórico 1 (PT1) | Parcial de Laboratorio 1 (PL1)

 • Semana 7: Tema 5 | Práctica 4

 • Semana 8: Temas 5 y 6 | Práctica 5

 • Semana 9: Tema 7 + Parcial Teórico 2 (PT2) | Parcial de Laboratorio 2 (PL2)

 • Semana 10: Tema 8 | Práctica 6

 • Semana 11: Tema 8 | Práctica 7

 • Semana 12: Parcial Teórico 3 (PT3) | Proxecto (2h) + Parcial de Laboratorio 3 (PL3)

 • Semana 13: Proxecto (2h)

 • Semana 14: Proxecto (2h)

 • Semana 15: Proxecto (2h)

 • Previo ao período de exames, entrega do proxecto.

 • Período de exames: Exame Teórico Final(ETF) | Exame Práctico Final(EPF)


O Exame Teórico Final (ETF) é un exame que pode conter cuestións de resposta curta e/ou tipo test e de resolución de problemas e/ou exercicios. Avalía o coñecemento dos contidos introducidos nas sesións maxistrais.


O Exame Práctico Final (EPF) avalía o proxecto entregado. Aínda que o proxecto desenvólvese en grupo, avalíase de forma individual. De xeito indirecto, o EPF tamén avalía o coñecemento dos contidos introducidos nas sesións maxistrais e nas prácticas de laboratorio.


Seguindo as directrices propias da titulación, ofrécese ao alumnado que curse esta materia dous sistemas de avaliación: avaliación continua e avaliación única.


A inscrición para realizar as segundas probas parciais, Parcial Teórico 2 (PT2) e/ou Parcial de Laboratorio 2 (PL2) interpretarase como a decisión de optar pola avaliación continua. A non inscrición nas segundas probas parciais, interpretarase como a decisión de optar pola avaliación única.


-----------------------


AVALIACIÓN CONTINUA


Para aprobar a materia seguindo o sistema de avaliación continua, é necesario obter unha nota final (NFC) igual ou superior a 5.


A nota final por avaliación continua calcularase como a media xeométrica ponderada da nota das probas parciais e finais. Virá dada pola seguinte expresión:


NFC = NPP^0.6 * ETF^0.2 * EPF^0.2


Onde:


- NPP é a Nota das Probas Parciais, calculada como a media aritmética ponderada de todas as probas parciais, segundo á seguinte expresión:


NPP = ( NP1 + 2*NP2 + 3*NP3 ) / 6


Onde NPi é a nota da proba parcial i-ésima, calculada como a media da proba teórica e a de laboratorio:


NPi = ( PTi + PLi ) / 2


- ETF é a nota obtida no Exame Teórico Final


- EPF é a nota obtida no Exame Práctico Final


Nótese que a aplicación da media xeométrica implica que non é posible aprobar a materia se algunha das notas (NPP, ETF ou EPF) é cero.


A avaliación continua consta das probas que se detallan nesta guía e non son recuperables, é dicir, se un/ha alumno/a non pode cumprilas no prazo estipulado, o profesorado non ten a obrigación de repetirllas.


Antes da realización de cada exame indicarase a data e procedemento de revisión das cualificacións obtidas. O alumnado terá opción a coñecer a cualificación de cada exame e revisar a corrección nun prazo aproximado de 2 semanas.


-----------------------


AVALIACIÓN ÚNICA


Para aprobar a materia no sistema de avaliación única, será necesario obter unha nota final (NFU) igual ou superior a 5.


Esta modalidade consistirá nos mesmos exames finais da avaliación continua (aínda que con distinto peso), é dicir un exame con cuestións de resposta curta e/ou tipo test e de resolución de problemas e/ou exercicios (Exame Teórico Final, ETF) e un exame práctico que avaliará o proxecto (Exame Práctico Final, EPF). A nota final por avaliación única (que se calculará como a media xeométrica ponderada de a nota teórica e a nota práctica) virá dada pola seguinte expresión:


NFU = ETF^0.5 * EPF^0.5


-----------------------


A todo o alumnado que concorra ao exame final da materia, calcularánselle ambas notas: a nota final por avaliación continua (NFC) e a nota final por avaliación única (NFU). A nota final que se lle outorgará será a maior de ambas.


-----------------------


A cualificación será de "Non Presentado" se o/o alumno/a non concorre a ningunha proba despois das primeiras probas Parciais (PT1 e PL1).


-----------------------


AVALIACIÓN EN SEGUNDA OPORTUNIDADE


Seguindo as directrices propias da titulación, o alumnado que non aprobe a materia na primeira oportunidade dispoñerá dunha segunda oportunidade.


Na avaliación en segunda oportunidade, para aprobar a materia, será necesario obter unha nota final (NFS) igual ou superior a 5.


Nesta segunda oportunidade, realizarase un exame con cuestións de resposta curta e/ou tipo test e de resolución de problemas e/ou exercicios (Exame Teórico en Segunda Oportunidade, ETS) e un exame práctico que avaliará o proxecto (Exame Práctico en Segunda Oportunidade, EPS). A nota final por avaliación en segunda oportunidade (que se calculará como a media xeométrica ponderada de a nota teórica e a nota práctica) virá dada pola seguinte expresión:


NFS = NTS^0.5 * NPS^0.5


Onde:


- NTS é a Nota Teórica por Avaliación en segunda oportunidade: se o/o alumno/a preséntase ao exame Teórico en Segunda Oportunidade, NTS será a nota obtida no devandito exame:


NTS = PTS


Se non, NTS será a nota teórica obtida na avaliación en primeira oportunidade:


NTS = PPT^0.6 * ETF^0.4


Onde PPT é a media aritmética ponderada das probas parciais teóricas:


PPT = ( PT1 + 2 * PT2 + 3 * PT3 ) / 6


- NPS é a Nota Práctica por Avaliación en segunda oportunidade: se o/a alumno/a preséntase ao Exame Práctico en Segunda Oportunidade, NPS será a nota obtida no
devandito exame:


NPS = PPS


Se non, NPS será a nota práctica obtida na avaliación en primeira oportunidade:


NPS = PPL^0.6 * EPF^0.4


Onde PPL é a media aritmética ponderada das probas parciais de laboratorio:


PPL = ( PL1 + 2 * PL2 + 3 * PL3 ) / 6:-----------------------


FIN DE CARREIRA


Seguindo as directrices propias da titulación, o alumnado ao que lle resten 3 ou menos materias para obter a graduación dispoñerá dunha convocatoria extraordinaria nas devanditas materias.


Na convocatoria extraordinaria de fin de carreira, para aprobar a materia, será necesario obter unha nota final (NFG) igual ou superior a 5.


Nesta convocatoria extraordinaria, realizarase un exame con cuestións de resposta curta e/ou tipo test e de resolución de problemas e/ou exercicios (Exame Teórico de Fin de Carreira, ETG) e unha proba práctica que avaliará o proxecto (Exame Práctico de Fin de Carreira, EPG). A nota final por avaliación na convocatoria extraordinaria de fin de carreira (que se calculará como a media xeométrica ponderada de a nota teórica e a nota práctica) virá dada pola seguinte expresión:


NFG = ETG^0.5 * EPG^0.5


-----------------------


A cualificación obtida en calquera das tarefas avaliables será válida tan só para o curso académico no que se realicen, é dicir, non se garda ningunha nota dun curso para o seguinte.


-----------------------


En caso de detección de plaxio nalgún dos traballos/probas realizadas a cualificación será de suspenso (0) e o profesorado comunicará á dirección da Escola o feito para que tome as medidas que considere oportunas.


-----------------------Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000