Guia docente 2021_22
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Economía
 Competencias


Carácter CB Código Competencias Básicas
  CB1 Posuír e comprender coñecementos que aporten unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
  CB2 Que os estudiantes sepan aplicar os coñecementos adquiridos e a sua capacidade de resolución de problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa sua área de estudo
  CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse a a complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas a a aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
  CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
  CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirixido ou autónomo.
Carácter CG Código Competencias Xerais
  CG1 Aplicar os coñecementos de economía á identificación, previsión e solución dos problemas económicos en xeral, e en particular os relativos ao nivel de especialización, en contornas novas ou pouco coñecidas
  CG2 Capacidade de concibir, diseñar e poñer en práctica un proceso substancial de investigación no campo da economía en xeral, e en particular nas súas áreas de especialización, con rigor académico
  CG3 Capacidade para realizar un análisis crítico, evaluación e síntesis de ideas novas e complexas
  CG4 Capacidade para fomentar en contextos académicos e profesionais, o avance tecnolóxico, social e cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento
  CG5 Capacidade para a crítica e a defensa intelectual das solucións propostas
  CG6 Traballar tanto en equipo como de xeito autónomo nun contexto internacional ou multidisciplinar
  CG7 Capacidade para presentar e defender con rigor, claridade e precisión novas ideas tanto na contorna habitual de traballo como en reunións científicas nacionais ou internacionais
  CG8 Capacidade para entender y explicar datos económicos e para traballar con eles mediante as técnicas máis actuais
Carácter CE Código Competencias Específicas
  CE1 Coñecemento das ferramentas matemáticas, estatísticas e econométricas necesarias para manexar con rigor os modelos económicos
  CE2 Coñecemento rigoroso dos modelos micro e macroeconómicos e a súa aplicación precisa a situacións concretas
  CE3 Manexo das técnicas econométricas actuais
  CE4 Capacidade para modelar situacións económicas concretas e obter resultados con datos numéricos aplicando as técnicas econométricas pertinentes
  CE5 Capacidade para defender argumentos económicos con claridade e precisión tanto na contorna habitual de traballo, como en reunións científicas nacionais e internacionais
  CE6 Suscitar con suficiente precisión e rigor un proxecto de investigación en economía
  CE7 Identificar os elementos que introducen ineficiencias na asignación de recursos por parte de axentes, institucións e sistemas económicos
  CE8 Analizar e propoñer cambios no deseño das organizacións e dos sistemas de incentivos que melloren o funcionamento dos mesmos
  CE9 Elaborar informes económicos conxunturais e estudos orientados a analizar e predecir o comportamento de curto prazo da economía e os seus efectos sobre sectores e mercados específicos
  CE10 Participar en grupos de traballo interdisciplinarios ligados ao estudo das tendencias socio-económicas de longo prazo
  CE11 Analizar o papel das institucións públicas na economía a través da regulación de mercados e da implementación de políticas que inciden sobre a actividade empresarial
  CE12 Analizar as vantaxes e os inconvenientes da regulación e das políticas económicas e propoñer alternativas
  CE13 Discernir o alcance e as limitacións das conclusións e xuízos que se derivan do emprego de teorías e modelos económicos
Carácter CT Código Competencias Transversais
  CT1 Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria
  CT2 Capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua galega
  CT3 Sostenibilidad e compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
  CT4 Capacidade para interaccionar e defender con rigor, claridade e precisión ante outro especialista, traballos, propostas, novas ideas, etc.
  CT5 Comunicación oral e escrita
  CT6 Capacidade de xestión da información
  CT7 Capacidade para comunicarse oralmente e por escrito en lingua inglesa
  CT8 Capacidade para traballar nun contexto internacional
  CT9 Destrezas para investigar
  CT10 Capacidade de análisis e síntesis
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000