Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Máster Universitario en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa
 Materias
  Xestión da Calidade Total
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas de forma autónoma Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 60 A2
A3
A5
B1
B7
B10
B11
B13
C11
D3
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba escrita individual na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/*as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. 28 A2
A3
A5
B1
B7
B11
C11
Exame de preguntas obxectivas Proba escrita individual para avaliar os coñecementos teóricos da materia 12 A2
A3
A5
B13
C11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Todas as especificacións respecto
a avaliación atoparanse claramente detalladas ao comezo do curso en Moovi, no
documento 'Condicións da materia'.


As datas e horas dos exames oficiais (primeira e segunda oportunidade) son as especificadas no calendario de probas de avaliación aprobado pola Comisión Académica do Master para o presente curso académico, e poderán consultarse de forma actualizada en MooVi na materia ‘Espacio de coordinación do Máster en Administración Integrada de Empresas e Responsabilidade Social Corporativa’. 

O alumnado poderá elixir ser avaliado mediante o sistema de avaliación continua (AC), ou alternativamente optar por unha proba de Avaliación Global (AG). A avaliación por defecto é a AC.A elección de AG supón a renuncia ao dereito de seguir avaliándose mediante as actividades de AC que resten e á cualificación obtida ata ese momento en calquera das probas que xa se realizaron. Independentemente da modalidade de avaliación (continua ou global), é necesario ter polo menos un 5 (sobre 10) en cada proba de avaliación para superar a materia. Igualmente, todas as probas son liberatorias para todas as convocatorias do presente curso académico. As probas non superadas poderán recuperarse nas probas de avaliación de convocatorias oficiais do presente curso académico.

AVALIACIÓN CONTINUA (AC)

A AC se considerará cando se asistiu e participou activamente en máis do 80% das clases e entregouse o 100% dos casos propostos. Denon asistir ao 80% das sesións, enténdese que se optou por AG. 

Para o alumnado de AC, a ausencia a algunha clase presencial por causa xustificada (dentro da porcentaxe para manter a AC) na que se levou a cabo algún caso práctico avaliable, conlevará que o alumnado deberá realizalo e presentalo de forma individual.  

As probas de avaliación para a modalidade AC e as súas ponderacións serán as seguintes: 

1. Actividade na aula > Resoluciónde problemas de forma autónoma 
1.a. Asistencia (5%) 
1.b. Participación activa na aula/equipo (5%) 
1.c. Caso costes de calidade/non calidade (10%) 
1.d. Caso‘casa da calidade’ (20%) 
1.e.Caso gráficos de control (20%) 

2. Exame individual tipo test para avaliación de contidos Temas 1, 2 y 3 (12%)

3. Exame individual con preguntas e problemas a desenvolver para avaliación de todos os contidos da materia (28%) 

Todas as probas de AC realizaranse ao longo do segundo cuadrimestre.

AVALIACIÓN GLOBAL (AG)

A AG está dirixida a alumnado que opta por esta modalidade de avaliación ou alumnado que non superase a AC. 

A AG levase a cabo mediante as seguintes probas de avaliación, só en convocatorias oficiais, que no seu conxunto conformarán o 100% da cualificación (10 sobre 10), coa seguinte ponderación: 

1. Entrega de resolución de problemas de forma autónoma e individual 
1.a. Caso costes de calidade/non calidade (10%) 
1.b. Caso ‘casa da calidade’ (25%) 
1.c. Caso gráficos de control (25%) 

2. Exame individual tipo test para avaliación de contidos Temas 1, 2 y 3 (12%) 

3. Exame individual con preguntas e problemas a desenvolver para evaluación de todos os contidos da materia (28%)

CONVOCATORIA FIN DE CARREIRA

Na convocatoria fin de carreira, a avaliación levase a cabo mediante unha proba global sobre os contidos teóricos e prácticos impartidos na materia. Esta proba no seu conxunto conformará o 100% da cualificación (10 sobre 10). 

Os estudantes que non participen na AC nin na AG, figurarán nas actas coa cualificación de “non presentado”. Considerarase que o alumnado se presentou á AC cando se presentou a algunha de probas de avaliación desta modalidade. 

Con independencia da modalidade e convocatoria elixida polo alumnado, lémbrase que estes sempre deben ter en conta o Título VII (Do uso de medios ilícitos), do Regulamento sobre a Avaliación, acualificación e a calidade da docencia e do proceso de aprendizaxe doestudantado, que se pode consultar na seguinte ligazón: https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/4904ced4d24eb81fe5715ddde2c48c59c0a7c4d624cd0e7491df7a753985ccfa 

Titorías: modalidade de Titorías Concertadas, previamente solicitadas ao correo electrónico
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000